تبلیغات
میبدشناسی جانب اللهی - دفتر سوم نظام تولید ، باغداری


Admin Logo
themebox Logo
تاریخ:یکشنبه 1 اردیبهشت 1392-05:44 ب.ظ

دفتر سوم نظام تولید ، باغداری

اناركاری :  بعداز آب زمستانی در اواخر  اسفند شروع به كشت نهال می كنند.درمیبدبرای كشت  انار از قلمه   استفاد ه  می شود، فصل قلمه كاری نیز از نیمه تا اواخر اسفند است كه درخت آب كشیده و می خواهد " پتك " ( potk) ( جوانه) بزند  برای تهیه ی  قلمه شاخه ی میانی درخت انار مرغوب  را  می برند ، آن را با بیل یا تبر كوچك به قطعاتی در اندازه های مناسب می برند و بافاصله ی 5متر از هر طرف چاله ای به عمق 30 تا35 سانتی متر حفر می كنند و درهرچاله 3تا4قلمه را به طور عمودی قرار می دهند .به صورتی كه حد اقل سه " پتك" از قلمه یا به اندازه طول یك انگشت ازخاك بیرون بماند.

 انواع انار: انار به دو نوع شیرین وترش تقسیم می شود كه نوع ترش آن  بسیار متنوع است.مهمترین واریته هایی كه درمیبد رواج دارد ، به شرح زیر است :

1- زاغ: دانه های قرمز پررنگ ومایل به سیاه دارد

2- مزرعه سیفی : بادانه های درشت وسیاه وپوست قرمز ولكه دار یابه اصطلاح " پشگی" ( pašogi) ( خال دار و كك مكی).

3- عقدایی : كه پوست قرمز، و گلودراز و دانه ی آن مایل به قرمز و پرآب است .

4-میخوش: مزه ی  آن ترش مایل به شیرین است .

5-دانه زرد یا نباتی : انار بومی میبداست ، زودتر از سایر انارها می رسد ، رنگ دانه ها سرخ نمی شود و پوست بسیار نازكی دارد ، به همین دلیل قابل نگهداری نیست .

6- پوست سفید : معروف به اناركوهی ، پوست سفید ضخیمی دارد و خیلی ترش است.

از انار محصولات جنبی دیگری مثل رب و اناردانه تهیه           می شود كه ارزش صادراتی فوق العاده ای دارد.

پسته كاری: كشت پسته معمولاً در دومرحله انجام می شود

الف-كشت خزانه :پسته را اول در قطعه زمین كوچكی تنگاتنگ هم می كارند،بعدآن را به جای همیشگی منتقل     می كنند،پسته ای كه برای بذر انتخاب می شود  باید 5تا6 روز در آب بخیسانند ، درمدتی كه پسته درآب است هر روز یا دو روز یك بار آب آن را عوض می كنند  كه نپوسد، برای كشت پسته خاك را با نوك داس یاچاقو خراش داده مقداری گود می کنند و پسته را به گونه ای كه نوك آن به طرف پایین با شد  در    چاله ی مزبور می اندازند و مقداری خاك نرم یا ریك روی آن  می ریزند

ب-كشت نهال:  در این مورد نیز اول كود پاشیده و زمین را شخم می زنند ،سپس زمین را هموار كرده و“جوده پشته“ (منظور تقسیم زمین به چندجوب  برای صرفه جویی درمصرف آب است) می كنند، و نهال پسته را كه گلدانی(كپیگ  kopiyog) (  از خزانه بیرون آورده اند، به فاصله 6متر از یكدیگر غرس می كنند  در كنار هر نهال دو دانه پسته نیز می كارند كه اگر نهال نگرفت ، دانه ها سبز شده جای آن را بگیرد .برخی بدون استفاده از خزانه پسته را از اول با فاصله ی هر5 قدم یك دانه می كارند  ، برای كشت باید از بذر پسته خودرو (xodro) استفاده شود.

پیوند: پسته را از دو سه سالگی حتماً باید پیوندبزنند. پیوند پسته یا“بغلی“است كه زمان آن در ایام عید از اول تا بیستم است

انواع پسته:

1- بومی كه به آن “خودپا“هم می گویند،دانه ی آن را می كارند و پیوند نمی زنند، درخت آن خیلی بزرگ می شود و فضای زیادی را اشغال می كند،ولی پربار است و گاهی تا20من (من6كیلو) پسته می دهد.

2-رفسنجانی یاكله قوچی كه درخت آن كوتاه است ، وفضای كمتری می گیرد،لذا تنگتر می كارند  و هر درخت 2تا3من محصول می دهد ،كه  پسته ی آن مرغوب و مغز آن درشت تر از سایر پسته ها است ولی آب بیشتر می خواهد

3- فندقی كه درخت آن كوچك است  و بهترین پسته است   این پسته نیز به آب زیاد نیاز دارد .

4- آجیلی كه خیلی ریز ولی تمام خندان است، آن را با آجیل مخلوط می كنند

سفیدكردن پسته : پسته را بعد از چیدن باید پوست بكنند و به اصطلاح سفید كنند ،درقدیم باوسیله ای به نام “كتك“ و زدن ضربه به آن پوست می كندند ،پسته ی كاملاً رسیده را با دست پوست می كنند كه در اصطلاح به آن شسی  šassi)  )       می گویند .         

 

Third book

System of production

(Agriculture , Gardening , cattleing , Industry of local Crafts)

Economy of Meybod was dependent to agricultural products which was supported with local and domestic workshop industries in few decades ago .The most common agricultural products of Meybod includes : wheat cotton and  Alizarin (Ronas ) . They were planted with traditional methods  Most of the work was done in plantation stay by work groups , called” Band-e-Shagerd” . This work group was consisted of at least 4 people .2 of them had to be left footed to avoid pulling the soil on one side while ploughing .The ploughing was different based on the Kind of the product and style of plantation : “ one spade” is when they plough as deep as the length of the spade , a sit is 25 centimeters , this depth was good for scattered roots plants like wheat or watermelon . For plant like cotton which their roots go deep in the ground the “ two spade” style was used  it means the ground was ploughed as deep as the length of two spade . To plant trees , especially pomegranate they ploughed the ground 3 or 4 spade . This method is still used in gardens with narrow pathes . In one of the methods of wheat plantation , called “ Sar-e-nem kari”, a short  blade plough share was used and it was pulled by a man . In harvest stage  the labors used to work together and they were at least 5 to 6 people . 3 of them worked with Cow and thresher and other tools like “ Kam”( a small screen with holes bigger them normal screens) and screens and one or two other people had only Cow . Only one of them didn’t have a Cow and other tools who was in charge of services . In stage of cleaning the harvest this group formed another group called “ Barpaz” . In some of stages of threshing some process had religious atmosphere .

1- Cleaning  of the  wheat: After  cleaning the harvest , because the wags were dependent to amount of the product , so even the retail owners would weigh the wheat , but before this the ceremony of cealing the wheat was performed They would pile up the harvest in one place . While praying they made a circle at bottom and another one at top of the pile by wall of a “ Kam” ( a small screen) . It was a kind of  rituals remained from thanks giving ceremonies . It didn’t have any role and a few minutes later this ceal was broken .

2-Scaling: It was done by a person called ”Dashtban” Who would weigh  the  harvest  with a scale. It was Done  by  reading  prays  and  praising  one of  the religious leaders up to number 12 they would prais  one of the Imams . They wouldn’t  read number 13 to stay away of its unluckiness  and they would say “ ziyadeh” instead , they would say “ salavat” in number 14 in rememberance of “ Chardeh Masum” , they would continue up to number 20 .( because animals could carry up to 20 Man(Man= 6 kg) ) they would say the names of prophets and this ceremony as repeated until the end of scaling all of the harvest .

Gardening

Among centers of producing pomegranate in Yazd , Meybod has a especial fame . To plant pomegranate , there were 2 stages to pass . one is building a garden .The pomegranate garden in Meybod should be surrounded by wall . They usually used their best ground to build gardens  it was a ground with good soil , easy access to water and near to village . The walls were in the form of “ Chineh” . They used to tread the mud and cut them in the form of bricks with a spade and make a wall . The with of wall is at first 40 and height of the bricks was 50 cm. They usually used 7 rows as high as 3 or 3.5 m. T o make a wall . It width was decreased as it was going higher . As it will be 10cm on the 7th row .The second stage is to plough the land of the garden  , it should be as deep as one meter , called “ 3 or 4 spade “ . At first they would water the land at first of winter to soften the soil by cold weather .  They would plough the land in the middle of the April and leave the land for six months to let the         unwanted plants dry . Under the sunshine the pest of land will be removed and the soil will be richer . The following winter , the land is watered again . It has two advantages :

1- Ploughed land needs a lot of water and it is costly . In winter there is no plantation and water is not divided in to shaves and it is free too .

2- Ice makes the land softer and more penetrable which is good for roots of young trees 

Planting Pomegranates : After winter watering  , the young trees are planted . They used slips in Meybod . The season for propagating by slips is from first  of December to its mid that the young trees had water and are ready to sprout . To prepare a slip , they cut a middle branch of a good pomegranate tree and cut it to appropriate sizes with small axes . They dig holes as deep as 30 to 35 cm by 5 m distance and place 3to 4  slips vertically in each hole .There should be at least 3 sprouts of each slip out of soil as long as a finger Kinds of Pomegranate : They are divided in To sweet and sour . It is sour ones are:

1-“Zagh”: it has dark red or semi black seeds .

2-Mazraeh Seifi : It has big black seeds and red skin with spots (Pashogi).

3- Aghdaee : It has red skin , long neck , its seed is semi red and juicy .

4- Meykhosh : It has sour and sweet taste .

5-Daneh zard or Nabati : It is native pomegranate of Meybod it gets ripe faster than other types . Its seeds will not  get red and it has thin skin , so it can’t  be kept for along time .

6-White skin : well known as mountain pomegranate .It has a thick skin and is very sour .

Side products are made from pomegranate as pomegranate paste and seeds which are exported and valuable .

Planting Pistachio : It is usually done in two stages .

A) Khazaneh : Pistachios are first planted next to each other in a small land . Then , they are transfered to their permanent place . Then the land is flatten and divided by several canals to save water . The pistachio young trees which are in form of plant pots are planted with a 6 meter distance . Next to each young tree , 2  pistachios  are planted to be grown if the young tree doesn’t grow .

B) Some people plant the pistachios without using young trees with a five feet distance . for plantation a kind of  pistachio called “ Khodru” is used .

Kinds of pistachio :

1-Native , which is called “ Khodpa” . They only plant its seeds . Its tree grows very big and needs a lot of space , but it gives good amount of products , often up to 120 kg.

2- Rafsanjani or “Kalleh ghuchi” : It has a short tree and needs less space  so they are planted closer to each other and each tree produce 12 to 18 kg pistachio .It’s product is better and has a bigger core but it needs more water .

3-Ajili: It is small but widely open . It is mixed with nuts ( Ajil).

Peeling the pistachio: After picking , the pistachios should be peeled . In past , it was done by beating them with a tool , called “ Kotak” . Completely ripped pistachios are peeled with hands and this process is called “ shassi”.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


Tandy
یکشنبه 30 تیر 1398 08:24 ق.ظ
Just as the above mentioned, possibilities ensue in height that you've got seen or pray day a star “in the field
of the industry” while living in L.A. This kind of period moves bewildered roundabouts a
good deal furthermore chiefly covers actors,
camera men, put on- essayists, along with the pieces that collect
in this article to attempt to help it become deep. It is solely something that incorporates the area
involving Los Angeles.
http://numeas.de/en/supplements-representing-efficiency-while-they-job/
پنجشنبه 27 تیر 1398 07:38 ق.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit this website, as i
want enjoyment, for the reason that this this site conations genuinely good funny stuff too.
http://viagralim.us
دوشنبه 10 تیر 1398 06:56 ق.ظ
Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it ;) I'm going to come
back once again since i have book-marked it. Money
and freedom is the best way to change, may you
be rich and continue to help others.
viagra genérico (http://viagralim.us) Comprando Viagra
Folding Pocket Knives Amazon
چهارشنبه 5 تیر 1398 06:02 ب.ظ
Prіce Concerns When Buying A Pocket Knife.
cialis cuantos mg hay
دوشنبه 3 تیر 1398 02:48 ق.ظ

Many thanks. Awesome information.
cialis 5mg prix buy original cialis canadian discount cialis interactions for cialis acheter cialis meilleur pri generico cialis mexico weblink price cialis buy cialis online legal buy brand cialis cheap side effects of cialis
cialis qualitat
یکشنبه 2 تیر 1398 10:54 ق.ظ

Whoa loads of valuable info!
viagra cialis levitra cialis 20mg cialis pills in singapore sialis tesco price cialis cialis tablets for sale cialis 5 mg effetti collateral buy cialis cialis name brand cheap cialis professional from usa
http://tradinsii.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:16 ب.ظ

Awesome stuff. With thanks.
cialis dosage recommendations how to buy cialis online usa we choice free trial of cialis we like it cialis soft gel cost of cialis cvs cialis generico postepay safe dosage for cialis venta de cialis canada cialis super kamagra achat cialis en itali
buy generic cialis online uk
شنبه 1 تیر 1398 03:20 ق.ظ

Cheers. I enjoy it!
prix cialis once a da effetti del cialis cialis 50 mg soft tab cialis for sale cialis arginine interactio cialis prices cialis farmacias guadalajara online cialis order a sample of cialis wow cialis tadalafil 100mg
http://linrandga.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:13 ق.ظ

You revealed it perfectly.
we recommend cialis best buy when can i take another cialis cialis prices in england tadalafil 5mg acheter du cialis a geneve cialis therapie fast cialis online cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20 mg cost cialis usa cost
online prescriptions cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:41 ب.ظ

You made the point!
cialis patentablauf in deutschland trusted tabled cialis softabs cialis baratos compran uk free generic cialis acheter cialis kamagra cialis 30 day trial coupon how much does a cialis cost buy cialis cialis from canada cheap cialis
http://conssynro.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:21 ق.ظ

You actually said that perfectly.
cialis canada on line walgreens price for cialis generic cialis soft gels free cialis cialis kamagra levitra sialis canadian cialis viagra vs cialis online prescriptions cialis cialis online holland
how to purchase cialis on line
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:13 ق.ظ

Good postings. Kudos.
we use it 50 mg cialis dose acquisto online cialis generic cialis at walmart best generic drugs cialis cialis with 2 days delivery dosagem ideal cialis cialis for daily use no prescription cialis cheap low cost cialis 20mg cialis without a doctor's prescription
Cialis prices
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:06 ب.ظ

You actually stated this very well!
cialis official site brand cialis nl 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis bula achat cialis en itali cialis kaufen wo tadalafil tablets prices for cialis 50mg chinese cialis 50 mg cialis price in bangalore
cialis coupon cvs
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:04 ق.ظ

Many thanks. I value it!
generic low dose cialis cialis 200 dollar savings card fast cialis online cialis reviews cialis preise schweiz look here cialis cheap canada costo in farmacia cialis acquisto online cialis buy cialis online cheap cialis
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:31 ب.ظ

You suggested that well.
cialis qualitat cialis manufacturer coupon only here cialis pills cialis uk cialis pills in singapore cialis venta a domicilio comprar cialis navarr generic cialis levitra cialis savings card sublingual cialis online
cheap cialis in australia
شنبه 25 خرداد 1398 11:22 ب.ظ

You said it adequately.!
generic cialis soft gels tadalafil 20 mg recommended site cialis kanada cialis lowest price tadalafil generic acheter cialis meilleur pri what is cialis tadalafil 5 mg cialis coupon printable where to buy cialis in ontario
http://propexun.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:27 ق.ظ

Awesome stuff. Cheers.
prescription doctor cialis tadalafil 20mg pastillas cialis y alcoho purchasing cialis on the internet wow cialis 20 prices on cialis 10 mg chinese cialis 50 mg cialis savings card cialis generico cialis online
Cialis pills
جمعه 24 خرداد 1398 07:27 ب.ظ

You made your point.
cialis bula cialis super acti acquisto online cialis tadalafil 20mg cialis generic tadalafil buy wow cialis 20 prix cialis once a da cialis generic availability cialis official site cialis cipla best buy
buy cheapest cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 04:51 ق.ظ

Good write ups. Regards.
cialis 20 mg effectiveness cialis patent expiration cialis sans ordonnance cialis super acti cialis cuantos mg hay overnight cialis tadalafil cialis 10mg prix pharmaci cialis sicuro in linea try it no rx cialis tadalafil generic
cialis online overnight
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:10 ق.ظ

Truly plenty of useful facts!
discount cialis when will generic cialis be available precios cialis peru achat cialis en itali cialis sicuro in linea generic cialis pill online walgreens price for cialis purchase once a day cialis cialis prezzo in linea basso cialis for sale
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:59 ق.ظ

Amazing advice. Many thanks!
safe site to buy cialis online achat cialis en suisse cialis purchasing cialis price in bangalore cialis kaufen cialis 20 mg precios de cialis generico cialis per paypa tadalafil 5mg cialis usa cost
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:41 ب.ظ

Amazing advice. Kudos.
how to buy cialis online usa costo in farmacia cialis bulk cialis wow look it cialis mexico we recommend cialis info buy online cialis 5mg cialis generika in deutschland kaufen wow look it cialis mexico we recommend cheapest cialis cialis e hiv
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 05:49 ب.ظ

Appreciate it. Loads of tips.

cialis e hiv enter site 20 mg cialis cost buying brand cialis online when can i take another cialis cialis venta a domicilio 40 mg cialis what if i take we recommend cialis info we use it 50 mg cialis dose side effects for cialis cialis from canada
best online pharmacy for cialis reviews
پنجشنبه 1 فروردین 1398 12:33 ب.ظ
Terrific work! This is the type of info that are meant to be shared
around the net. Disgrace on Google for no longer positioning this submit upper!

Come on over and discuss with my website . Thanks =)
best online pharmacy for cialis reviews Buy Brand cialis online usa
buy generic cialis in usa
پنجشنبه 1 فروردین 1398 06:32 ق.ظ
Thanks very nice blog!
buy generic cialis in usa buy generic cialis in usa (http://viagralim.com)
билет квест
دوشنبه 27 اسفند 1397 12:47 ق.ظ
Наш сайт является современным сервисом, позволяющим выбрать и
купить билеты в режиме онлайн.
У нас представлены все культурные мероприятия: спектакли,
концерты, шоу, мюзиклы и фестивали.
Вы найдете информацию и о проектах федерального значения, и о камерных
представлениях.
Воспользоваться предложением могут как жители столицы, так и граждане, проживающие в
других населенных пунктах России, и
иностранцы. По Москве и
Подмосковью заказанные билеты доставляются нашей курьерской службой.

Иногородние клиенты могут получить билеты в кассах, в день

мероприятия, или же купить электронный билет — E-Ticket.

Для оплаты билетов на мероприятия можно воспользоваться наличными
деньгами и банковскими картами.
Конкретный вариант зависит от способа покупки.

На нашем сайте представлена подробная
афиша мероприятий в Москве.
Для каждого концерта, спектакля, мюзикла или шоу дается
подробное описание и
схема рассадки зрителей.
Для упрощения поиска подходящего события можно
использовать фильтры. На нашем портале
предусмотрена сортировка по цене, дате,
жанру мероприятия,
а также концертной площадке.

Изменения, которые вносятся в афишу Москвы,
незамедлительно появляются на сайте, поэтому вы всегда будете в курсе событий.


билет квест билет квест
kamagra oral jelly
یکشنبه 12 اسفند 1397 04:53 ب.ظ
Thank you for sharing your thoughts. I truly
appreciate your efforts and I will be waiting for your further post thanks once again.
Buy Kamagra jellies
یکشنبه 12 اسفند 1397 03:04 ب.ظ
Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it ;) I am going to come back
once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to
guide others.
essay writing
پنجشنبه 9 اسفند 1397 05:23 ب.ظ
I don't even know the way I ended up right here, but I believed this post was once great.
I don't recognize who you are but certainly you're going to a well-known blogger when you aren't already.
Cheers!
zimfocus.net
پنجشنبه 22 آذر 1397 08:44 ب.ظ
Usefuⅼ іnfo. Lucky me I found your website bby chance, and I am stunned why this coincidence did not happened in advance!
I bookmarkеd it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30