تبلیغات
میبدشناسی جانب اللهی


Admin Logo
themebox Logo
تاریخ:جمعه 4 آذر 1390-12:41 ب.ظ

چکیده چهل گفتار درمردم شناسی میبد

چهل گفتاردرمردم شناسی میبد عنوان کتابی است در هشت جلد  که نگارنده درباره مردم شناسی ( یا به قول طرفداران مکتب فرانسه انسان شناسی) میبد نوشته ام وتاکنون 6 جلدآن به چاپ رسیده است . دراین وبلاگ چکیده فارسی وانگلیسی این 6 جلد رامی آورم تانوبت به جلدهای دیگر برسد .


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:چهارشنبه 1 فروردین 1397-08:06 ب.ظ

دنباله ی چکیده ی دفتر چهارم مالکیت. شیوه های احراز مالکیت

شیوه های احرازمالكیت

انتقال مالكیت به چند صورت است ، كه یا جنبه دائمی یا موقت و یا حبس ما لكیت دارد :

1- ارث : یكی ازراه های انتقال مالكیت ارث است ، درقدیم  بعد ازفوت یك نفر ورثه او جمع می شدند و با حضور افراد خبره ومعتمد محل نخست ازاموال منقول وغیر منقول واثاث البیت اوصورت برداری می شدكه پس از قیمت گذاری طبق دستورالعمل شرع بین بازماندگان تقسیم می كردند . سپس یك تقسیم نامه ی كلی با ذكر میزان و قیمت سهم الارث هریك از وراث می نوشتند . در پایان تقسیم نامه جداگانه ای نیز به نام هرنفر نوشته می شد كه درحكم سند بود . اگر اولاد صغیر از درگذشته باقی مانده بود . سهم الارث او را هم مشخص می كردند وتا رسیدن به سن رشد با نظارت یك یا چند نفر درآمد آن را به صرف مخارج او می رسانیدند . دراین فاصله اگر سایر ورثه هزینه ای برای میت درنظر می گرفتند اولاد صغیر را از پرداخت آن معاف می كردند .

2- مصالحه: مصالحه ، واگذاری  حقوق مالكیت خود به همسر یافرزند وغیره بدون دریافت وجه است،فقط چون بایدصیغه جاری شودوازعقود لازم است ،  لذا شرایط معامله‌ی صحیح درآن ملحوظ شده ودرقبال مورد صلح مابه ازائی هرچند ناچیز مبادله می شود. وجه المصالحه نیز بیست وپنج درم گندم بومی خبازپسند ، یكصددینارفلوس اسودرایج -  شش درم گندم ویك عددصددیناری  ، ده مثقال نبات سفیدیزدی ونظایر آن است . این اجناس معمولا موادخوراكی مثل گندم ، جو، نبات ، نمك ، پنبه یا گوسفندبود ، كه برای هریك كسی كه شغلش دررابطه با آن بود ، یامتعلق به محل مشخصی بود  ملاك سنجش قرارمی گرفت  مثلا گندم بایدخبازپسند باشد ، جو علاف پسند، پنبه حلاج پسند  نبات قنادپسند ،  گوسفند قصاب پسند ونمك حاجی آباد باشد. نوع پول نیزمشخص می شد  ( سندشماره 5 درکتاب)

مصالحه درمعاملات حقیقی:  چون قیمت املاك  واقعی نبودومعمولا برحسب نظرخبرگان ومقومین وموافقت طرفین تعیین می شد ، ولی برای اینكه ازنظر شرعی ایرادی نداشته باشد ، پس ازصیغه‌ی معامله یك صیغه‌ی مصالحه نیز جاری می شد ، وموردمعامله رابامبلغ ناچیزی مصالحه می كردند ، به همین دلیل حتی درقباله‌ی فروش می نوشتند : قبول مبایعه مصالحه شرعیه نمود ، یا گاه حتی ازواژه‌ی معامله یا مبایعه هم استفاده نمی كردند.

3- معامله: که منظور مالک شدن از طریق خرید است

روند معامله 

1- خبرگی : خبره (xebra) ارزیاب وكسی بود كه با مساحی و قیمت گذاری و نوشتن قباله عادی فروشندگان وخریداران املاك را یاری می كرد . ابزار اندازه گیری خبره چوب بلندی به نام نی به طول17/3 متر بود كه با خطوط دایره شكل اندازه های مختلف مثل قبضه ، حبه ، دانگ بر آن تفكیك شده بود . یك حبه مساوی  با پهنای  چهارانگشت به هم چسبیده بود . قبضه منظور پهنای انگشتان درحالت مشت یا گرفتن دسته شمشیر در دست بود كه معمولا مساوی با 3 حبه می شد .  هر نی 6 دانگ و هر دانگ مساوی 12 حبه و حدود53 سانتیمتر و برابر با 5 قبضه یا 72حبه بود .  یك نی طول و یك نی عرض مساوی یك نی یا به اصطلاح یك " قصبه " زمین می شد . بنا براین یك قصبه  برابر با  489/10=17/3×17/3  متر است   هر90 قصبه یك قفیز زمین و مساوی900متر بود كه درسال های اخیر1000متر محا سبه می كنند ( نك . گفتار 23 واحدهای اندازه گیری)

2- قباله نویسی : انتقال و خرید و فروش ملك تا دهه ی 40 حتی بعد از تأسیس ثبت احوال ازطریق مبادله ی سندی به نام قباله بود كه به یكی از دو طریق زیر تهیه می شد  :

1-2- توسط افراد دارای تحصیلات حوزوی با مدارج مختلف علمی نوشته می شد و سیاق وحتی خط آن بستگی به میزان تحصیلات روحانی مزبورداشت . طبعاً درچنین قباله هایی تمام نكات شرعی ومراتب حقوقی در نظرگرفته و مكتوب  می شد . دراین نوع قباله ها كاتب درحاشیه ی بالاسمت چپ تسجیل و مهر می كرد  و شهود حاضر نیز بنا بر میزان منزلت و پایگاه اجتماعی كه داشتند ، دركنار و سمت راست امضای او یا درحاشیه سمت راست و در اسنادی كه اهمیت چندانی نداشت در پایین سند مهر یا امضاء می كردند . در مواردی كه برای شخص والامرتبه درصدر سند جایی باقی نمانده بود . از فضای خالی بین سطر اول ودوم برای این منظور استفاده می كرد ( سند شماره 9 کتاب  )  از بین این گروه افرادی بخصوص درمدارج بالاتر وجود داشتند  كه حتی قبل از تأسیس محضر و دفاتر اسناد رسمی خود بایگانی یا به اصطلاح طومار مرتب و منظمی داشتند و در موارد نیاز با مراجعه به سوابق معاملات می

توانستند  پاسخ گوی نیازهای ضروری مردم  باشند . بعدها كه نوشتن اسناد به محضر محول شد محضرداران نیز از بین همین گروه انتخاب شدند .

2-2- چون زمین یا ملك مورد معامله قبلاً باید توسط خبره محلی ارزیابی ومساحی شود . گاه خبره شخصا قباله ی آن را هم می نوشت كه مضمون آن هرچند تقلید وكپی نوشته های روحانیون بود . اما بارحقوقی كمتری داشت . ولی چون اصل بر اعتماد طرفین بود كسی نسبت به ضعف آن اعتراضی نمی كرد . یا اگر شخص محتاطی برای محكم كاری از روحانیون مزبور یا افراد معتمد وحتی مسؤل محلی ( مثلاً كدخدا ) درخواست تأیید این نوع اسناد را می كرد خواسته ی او پذیرفته می شد

 

1-Inheritance:  one way in transfer of ownership is inheritance. In old time, after one’s death, the hiers would consult with experts and local trustworthy people, enlist all movable and immoveable properties and the house furniture and evaluate and distribute them according to religious law in between the hiers.

2-Mosâlehe(compromise or agreement to exchange) or else without receiving money is called “Mosâleheh”). This is only for the reason that there should be a formula pronounced and this is a necessary contract. So the correct condition of transaction should be considered. There is a small amount or small thing like 10 Quirat of sugar candy or 50 Drams of wheat (1 Dram=15 grams) was paid to the donee. The things paid were mostly edible like wheat., barley, sugar candy and salt that was from Hâdji Abad mine(Hâdji Abad is a village near Meibod in which there is a salt mine in), the type of currency is determined as well.

3-Interactions (deals: a deal is another condition to realization of an ownership to a piece of land or water. Their peoples’ criteria for evaluation of land depends on the financial outcome of that land or the water, but it does not depend on the usage of that land or water. Whether it could be possible to construct a building on that land or whether it could be changed to a garden. The evaluation is commonly determined by a domestic expert. He would help the sellers and the buyers by the measurement of the land, evaluation and fixing a price and by writing ordinary agreements. For the measurement, he would use a long stick of wood or straw which is 3.17 meters and marked by different rings each indicating a scale. The scales were Ghabze, habbeh and dang. A habbeh equals to the width of four fingers stuck together. A Ghabze is the width of fingers in position of a fist or taking in hand the handle of a sword which is equal to 3 Habbehs. Every ‘Ney’ or stick straw is 6 Dangs and each Dang equals to 12 Habbeh which is about 53 centimeters. Also it equals to 5 qabza or 72 Habba. A ‘Ney’(stick straw) in length and a ‘Ney in width is equal to a ‘Ney’ or in other word, it is a ‘Ghasabe’ of land. So a ‘qasaba’ equals to a ‘qafiz’ of land or 900 meters. In recent years, one considers a ‘qafiz’ made the figure round as equal to 1000 meters. The transfer, that is buying or selling a piece of land was through writing a mutual agreements and document written by an expert or by someone who had studied in religious schools with different scientific degree even up to the decade of 1960’s. The calligraphy and the beauty of manuscripts written documents depended to the degree of studies of the person or that clergyman, the writer. In the agreement document that the registrars would write, the writer would consider all religious and legal considerations. Both parties would put a seal on the top left side of that document and the witnesses would sign the document

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:سه شنبه 26 دی 1396-04:10 ب.ظ

دنباله ی چکیده ی دفتر چهارم مالکیت

گفتار21 : مالكیت وحقوق عرفی : دریكی از مآخذ مربوط به اوایل اصلاحات ارضی  دوره پهلوی میزان مالكیت اشخاص متمول در میبد را حداكثر25  و حد متوسط  را بین 6 تا 8 هكتار ذكر كرده است (سان لیور1971ص14) البته تعدادمالكینی كه درمیبد 25هكتار زمین داشته  باشند ، حد اقل درچنددهه اخیر بسیار اندك بوده است ، لمبتون می نویسد : باید دانست كه ملك داری در یزد با جاهای دیگر فرق دارد ، زیرا مالكیت آب و خاك از هم جداست، بسیاری از دهات یزد به اصطلاح خرده مالك است، اما غالب آن ها به مالكان غایبی تعلق دارد ، كه ساكن یزداند ، ده آباد نزدیك اردكان و میبد بعضاً خرده مالك است (لمبتون : 485) با آنكه به قول لمبتون میبد خرده مالك است ، و نظام ارباب رعیتی در میبد رایج نبوده است ، معهذا بنظر می رسد ، در زمان های قدیم در میبد نیز عمده مالكی رواج داشته است، زیرا بقایایی از آن را می توان در مورد مزارعی كه در اطراف میبد وجود دارد ، مشاهده كرد. به عنوان مثال مزارع شاه آباد (یا به اصطلاح شأوا ( avâ š) موسی خان ، سعید آباد كلاً به تعبیر لمبتون به مالكان غایبی تعلق داشت ، كه در یزد زندگی می كردند ، و دارایی آن ها هم به این مزارع محدود نمی شد ، ولی مزارع مزبور با سیستم اجاره كاری یا نصفه كاری اداره    می شد ، و رابطه ارباب رعیتی بر آن ها حاكم نبود. از طرفی اصطلاح ارباب كه هنوز ورد زبان كشاورزان میبد است ، یادگاری از دوران ارباب رعیتی است، جالب اینكه چون اكثر مالكان مزارع حاشیه میبد زردشتی بوده اند «ارباب» لقب عامی برای زردشتی ها شده است (2) از دیگر       نشانه های وجود عمده مالكی مواردی است ، كه در اسناد قدیمی مذكور است ، طبق وقفنامه ربع رشیدی قسمت عمده ای از قنات های بدرآباد، فیروزآباد بارجین ، بفروئیه ومهرجرد متعلق به خواجه رشید الدین فضل اله همدانی یكی از بزرگترین ملاكان قرن هشتم بوده است. نوادگان شاه نعمت الله ولی وسیدرکن الدین نیز یکی ازعمده مالکین میبدبوده است که مستوفی دروصف املاک شمس آباد او می نویسد: "املاك بسیارومستغلات بی شماردرید تصرف داشت ، وشمس آبادمیبدازآن جمله است ، كه درلطافت ونزاهت ثانی اثنین جنت المأواست  ، درمیان خیابان آن جنت آثارنهری آب چون چشمه حیات روان ومانندسلسبیل بهشت روح افزا، ودراطراف خیابان   باغ های دل گشا وبوستان های فرح فزا كه ساحت باراحت هریك ازدرختان كاج وسروونهال های ثمربخش وگلین های عطروش مزین ومعطروزبان روزگاردرتوصیف اومترنم" ( جامع مفیدی ج3 ص95 ) بعلاوه وجود اسامی خاص كه در نام گذاری مزارع یا قطعات بزرگی از  زمین ها و و باغ های میبد به چشم می خورد ، نیز می تواند دلیلی بر رواج عمده مالكی باشد ، وشاهد عینی تر خبری است كه ؟ دركتاب خودآورده كه وقتی مأمورجمع آوری سهمیه اربابی الخ .قضیه آمدن مأمورمالیات وپیدانكردن كسی: " بعداززوال سلطنت اتابكان تامدتی عنوان حكومت یزدبه داروغگی مبدل شده كسادی وتنگدستی بسیاربه مردم روكرد ،چندانكه درسال659پسرعمرشاه سمرقندی یك ماه درقصبه فیروزآباداقامت كرد،ونتوانست یك دینارمالیات عاید نماید بلكه جزدشتبانی كه دوتن رعیت، كسی دیگرراندیدكه مطالبه مالیات نماید ، زیراهمه مردم آنجافراری ومتواری شده بودند" (آیتی 1317ص 121) در طول قحط سالی های اواخردوره قاجارو بخصوص درزمان دوجنگ جهانی برای عده ای فرصت هایی پیش آمده است ، كه با استفاده ازاحتیاج مردم زمین هایشان را به قیمتی ناچیز خریداری كنند ، و در قیاس با سایر خرده مالكان ازآب و زمین بیشتری برخوردار شوند  مثلاً در دوره قحط سالی اواخر دوره قاجار كسبه كه پول نقد در دست داشتند، املاك زیادی را به قیمت ارزان ازكشاورزان خریدند ، بیشتر ملاكین و متمولین دوره مورد بررسی از نسل همان افراد هستند. وازبازی های عجیب روزگار این است كه بازماندگان همین گروه دردوره جنگ تحمیلی باردیگربه چنین فرصتی دست یافتند ، وضع مالیات های سنگین در دوره قاجار و معافیت های استثنایی و مشروطی كه می دادند ، برای افراد زیرك فرصت هایی فراهم می كرد ، كه یك شبه ثروتمند شوند.معمرین موردی رامثال می آورند كه سید فقیروعیالواری توانست بااستفاده ازامتیاز سید بودن خود ازظل السلطان حاكم قجری یزدواصفهان حكم معافیت مالیاتی بگیرد ، اوالبته مال ومنالی ندا شت ، كه مشمول مالیات شود ، اما ازاین معافیت به نحوزیركانه ای استفاده كرد ، ومردم برای  رهائی ازپرداخت مالیات آب كه بیش از قیمت آن بود ، سهام آب خودرا به نام اوكردند ، مشروط به اینكه آب بااجاره ای كمتر ازحدمالیات دراختیار خودشان باشد

 

 

Chapter 21

Ownership and Tradition Rights

Lampton writes: ’ownership in different in Yazd than the other cites.” Why that the land ownership is separate from water ownership. There are sub-ownership in many of the villages. But most of these sub- ownerships belong to some absent owners who are resident in Yazd. The owners in Deh Abâd, a village near Ardakân and Meibod are some sub-owners (Lampton : 485). Although Lampton calls owners in Meibod as sub-owners, there has never been a kind of aristocracy in Meibod. But, anyhow, it seems, that major ownerships existed in Meibod. Why that there are traces seen of such ownership in farms that exist around Meibod. According to the testament of Rob Rashidy, the majority of Kanats in Meibod belong to Khaje  Rashid Addin Fazlollah Hamadani, the richest landlords of  the 8th century. In local history books, there is the name of many in Meibod who owned many lands and real estates (Jame Mofidi: vol.3, p.95). There are  many particular names in nomination of farms or large pieces of land and gardens in Meibod which indicate large scale ownership. In the famine of the late periods of Qajar Era, in particular, the period between the two World Wars, there appeared opportunities for some to use the absolute need of people to buy their land for a low price and like many sub-owners gain more in ownership of land and water. The way on obtains ownership is different as explained as following:
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 12 اسفند 1395-07:45 ب.ظ

دنباله ی چکیده ی دفتر چهارم . مهاجرت

غیبت چند ماهه به سبب درگیری با آماده سازی چهار جلد کتاب بود که دو جلد آن مربوط به بلوچستان است وبه همت یکی ازبزرگان به چاپ سپرده شد. انشاالله درنمایشگاه 96 کتاب خواهیمش دید ودو جلددیگر دنباله ی کار میبد است که آن هم بزرگواری قول حمایت داده است و امیدوارم به زودی کارش به سرانجام برسد . و امروز با سلامی گرم وخسته ازکاری شاق آمده ام تا  راه گذشته رادنبال کنم . گفتگو ازمهاجرت بود اینک دنباله ی کلام

مهاجرفرستی : اما در دوره­ ی پهلوی به علت تغییر و تحولات بی سابقه، میبد مهاجر فرست شد.  نكته­ ای كه در این­جا   می خواهیم به آن بپردازیم، این است كه این حركت­ های اجتماعی در هر دو صورت چه زمانی كه میبد مهاجرپذیر بوده و چه در دوره ­ی مهاجرفرستی هر دو پدیده تأثیر مثبتی حد اقل بر ساختار جمعیتی و اقتصاد جامعه میبد داشته است. مثلاً یكی از پدیده ­هایی كه در تحولات چند دهه ­ی اخیر میبد نقش بسیار مؤثری داشته است گونه­ ی خاصی از مهاجرت است كه فرایند آن تحولات اقتصادی شگرف میبد است . پیش از این هم البته كسانی از میبد به شهرهای دیگر مهاجرت         می ­كردند چنان كه شاردن در دوره­ ی صفویه از محله میبدیان دراصفهان نام می ­برد( شاردن : 4/ 1475) ولی این نوع خاص مهاجرت از پدیده­ های دوران شكوفایی صنعت نفت است كه شیخ نشین ­های خلیج فارس بخصوص كویت را به آب و نانی رسانید و بازار كارش قبله آمال كارجویان شد. چند عامل دیگر هم به این حركت اجتماعی شتاب بخشید كه  به آن   می پردازیم :

عوامل پیدایش مهاجرت : برای مهاجرت اصولا نمی توان یك یا چند علت مشخص برشمرد صدها انگیزه ممكن است عامل مهاجرت باشد. اما آنچه قابل تأمل است اینكه تمام انگیزه­ ها یك سرچشمه و منشاء مشترك دارد و بازتابی از شیوه ­ی برنامه ریزی و مدیریت دولت درزمینه ­های فرهنگی ، اقتصادی یا حتی سیاسی است

بررسی نقش "كویتی " ها از نقطه نظر اهمیتی كه در تحولات میبد داشته اند ، حایز اهمیت است،این نكته را با مطالعه ی داده های آماری سرشماری سال1355 می توان دریافت .در این آمارگیری وضعیت  اشتغال و پراكندگی آن دردوره ی اوج تأثیرگذاری كویتی ها در پژوهشی مربوط به سال1362به شرح است

پول كویتی ها : مسئله ی پولی كه از كاركردن در كویت حاصل شده و به میبد باز گردانده می شود، نقشی اساسی درگسترش هر محله و بالطبع شهر میبد داراست ،ازگذشته تا به امروز چهار محله ی فیروزآباد، ده آباد، میبد ( هسته ی مرکزی میبد )  و مهرجرد بیشترین تعداد مهاجرین موقت به كویت را دارا بوده اند و به همین دلیل نیزپول بازگشت داده شده به این محلات بیشتر بوده و بالطبع گسترش محله و پیشرفت اقتصادی-اجتماعی آن سریع تربوده است، آمارهارهای زیر به طور نمونه ای از حدود50% كویتی های محلات مختلف شهرمیبد انجام شده و ویژگی های اقتصادی كار آن ها را نشان می دهند

مطابق آمارگیری نمونه ای320 نفر از اهالی محلات شهر میبد در سال1360 برای كار در كویت به سر می برده اند،(آمار محله میبد به طوراستثنایی در زمان آمارگیری كم بوده است. لیكن همواره تعداد مهاجرین میبد به كویت چشم گیر بوده است) این گروه 320 نفری به طور مداوم قسمت بزرگی از درآمدخود را به شهر میبد(و محلات اولیه ی مسكونی خود) می فرستند،رقم ارسالی به طور متوسط امروزه ماهیانه150000ریال است كه به نسبت ده سال قبل بیش از 5 برابرشده است، نه تنهاافزایش دستمزد دركویت به این افزایش كمك كرده بلكه كاهش ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی خود به این مسئله كمك كرده است.

آمار كویتی ها: طبق برآورد نگارنده در سال 61 از 255 خانوار محله ی فیروزآباد، 126 خانوار از 1 تا 6 نفر افراد كویت رفته داشتند و در مجموع از این تعداد خانوار 178 نفر به اصطلاح «كویتی» بودند. ، براساس پرسشگری دیگری كه در اردیبهشت 1360 به عمل آمده جمعاً 771 نفر از اهالی میبد و حومه در هنگام پرسشگری معیشت خود را از طریق كار در كویت كسب می كرده اند و سهم فیروزآباد 185 نفر بوده است، طبق همین آمارگیری 35/19% از كسانی كه برای كار از میبد مهاجرت می كردند، گروهی بودند  كه به كویت می رفتند (رضویان1361: 66)

تأثیر پذیری فرهنگی كویتی ها: دردوره های اولیه شكل گیری قشری بنام كویتی همان طور كه ازچنین حركت هایی انتظار می رود ، واكنش های فرهنگی كه ناشی از فرهنگ پذیری این نسل نوخاسته بود ، نمود پیدا كرد ، این گروه كه تازه از فشار تنگدستی رها شده بود  ، با دست و دل بازی ها خودی را نشان می داد . به امیال سركوفته ی خود میدان می داد ، آنچه درآرزوی داشتنش سوخته بود ،  می خرید ، به دوستان و فامیل خود هدایای گران بها می داد ، خانه ی شیك می ساخت لباس شیك می پوشید ، آنگاه كه تصمیم به ازدواج می گرفت ، از این كه دختری از خانواده ی خود یا هم تراز خود را بگیرد  پرهیز داشت . پول داشت و فكر می كرد  با پول می تواند هر چیزی را بخرد   لذا پا از گلیم خود دراز تر می كرد  به خواستگاری دختری از قشر بالاتر از خود می رفت . هرچند در بسیاری جاها توسری می خورد  اما گاهی هم موفق می شد با پول پدر دختری از آن اقشار را تطمیع كند و رضایت او را برای ازدواج با دخترش بگیرد

تأثیر گذاری كویتی ها: كویتی سنت شكنی را آغاز كرد ، آب و زمین را گران ترخرید مهریه ی دختران را سنگین تر و نقدی پرداخت . عروسی های پرخرج رواج داد و برای اولین بار ساختن خانه با آجر و تیر آهن را معمول ساخت .

بعد از انقلاب با متوقف شدن معاملات زمین، سرمایه ی «كویتی ها» به صورت نقدینه یا سرمایه ی ثابت (زمین، آب، باغ، خانه) راكد ماند. خیلی از «كویتی ها» به شهر خود بازگشتند و عده ی زیادی به كار در كویت ادامه دادند ، این گروه با استفاده از وضعیت موجود كه دینار كویتی پنج تا 8 برابر قیمت اصلی خریدار داشت، سود شایانی بردند . هنوز هم كویتی ها پولدارترین قشر میبد را تشكیل می دهند ، و هنوز از پول آن هاست كه زمین ها به باغ و باغ ها به محله های مسكونی تبدیل می شود و شهر توسعه می یابد. این روند در سال های بعد از انقلاب فقط در طول جنگ برای چند سالی متوقف    می شود  ولی پس از پایان جنگ تحمیلی هر چند مهاجرت به كویت محدود به كسانی شد ،كه «جواز» و «اقامه» داشتند، ولی از حجم پولی كه به میبد می آورند  نه تنها كاسته نشد  بلكه به سبب ترقی شدید ارز به نحو چشم گیری افزونی یافت .ولی این سرمایه ها كه حجم نسبتاً كارایی هم دارد  طبق عادت معمول یا راكد می ماند یا صرف سرمایه گذاری هایی می شود كه بازده معقولی ندارد ، در اواخر دهه شصت برخی از كویتی ها به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی رغبت نشان می دهند و این آغاز حرکتی فراگیر بود  به سوی صنعت تک محصولی کاشی بود

 

 

The land reform and agricultural mechanization in the period of Pahlavi, The Second, caused to create a huge number of jobless farmers and agriculture oriented people. The jobless created a population mass move or exodus. There were some who turned to a seasonal immigration. Gradually a new cast called Kwaitis appeared. This was a new way to gain money which caused a huge evolution in Meibod. The Kwaitis took a step to leave behind traditions. They would buy land and water for a higher price. They would pay dowry for marrying girls at a higher level and in cast. They spent for costly celebrations for their marriage. They started to construct buildings using iron beams and burnt bricks for the first time.

A second welcome to immigrant: after the Islamic revolution, the condition was again prepared for Meibod to receive refugees. This was not because of a low rate of population, but rather it was for a better condition of living in comparison  to other villages and cities in the suburbs that people migrated to Meibod. There was a difference this time that the immigrants were in majority from the suburban rural areas. They were mostly permanent immigrants who would like to stay in Meibod for ever.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:چهارشنبه 27 مرداد 1395-06:45 ب.ظ

دنباله ی راه های ارتباطی میبد

میبد راه كاروان­ رویی به ورزنه هم داشت  كه منزلگاه­ های بین راه آن به ترتیب چفته  شمس آباد، مزرعه­ ی نو، خلیل، یغمش (yaγmeš)، گود ورزنه، شاخ­ كنار (šâx-e-kenâr)   بود. از میبد تا ورزنه سی فرسخ است. در سال 1307 برای اولین بار یك ماشین وارد میبد شد. دراین سال اولین كسی كه با ماشین از میبد به قصد مكه حركت كرد یكی از بزرگان فیروزآباد بود. او با رسولیان تاجر معروف یزدی كه صاحب تنها ماشین موجود در یزد بود. آشنایی داشت . از او خواست كه راننده و ماشینش را بفرستد تا او را به شیراز ببرد. تا خود از آن­ جا به بوشهر و سپس با كشتی به جده برود. رسولیان ماشین را فرستاد. همه­ ی مردم میبد برای تماشای ماشین جلوی خانه او جمع شدند و حضرت ایشان با كمال تواضع چنین وانمود كرد كه این سیل جمعیت برای مشایعت از ایشان به خود زحمت داده ­اند. آشیخ محمد آیت اللهی اولین كسی بود كه دوچرخه وارد میبد كرد و دو دفعه با آن به قم و یك بار هم به مكه رفت.  تا سال های 1335 هنوز هم مردم با چهارپایان مسافرت        می ­كردند . پاپلی در خاطراتش از سفر به بیده درسال  1333در مورد راه میبد به یزد می­نویسد : از یزد تا بیده جاده درست و حسابی نبود هنوز راه یزد به میبد ماشین رو نبود و یا اگر بود ماشین چندانی نمی­رفت. درهر صورت باید با شتر به بیده می­رفتیم . راه خاكی و شنی بود و همه جا تپه­های شن دیده می­شد . شب بود وآبادی ­های كنار راه هیچكدام برق نداشتند . فقط در نور مهتاب سیاهی خانه­ ها دیده می­شد. من از هم سفرم نام آبادی­ ها را می­ پرسیدم : زارچ ، مزرعه­ ی حكیم آباد،  اشكذر ، جعفرآباد گورها ( گبر) بالاخره نیمه ­های شب به كاروانسرای شمسی رسیدیم  این آبادی كاروانسرا و بارانداز خوبی داشت. شب را در سكوهای جلوی كاروانسرا خوابیدیم و صبح زود به طرف بیده حركت كردیم . ساعت 9 صبح به بیده رسیدیم ( پاپلی یزدی ، 1387 : 45 ) ولی از نیمه ­ی دوم دهه­ ی 1330 كم كم وسایل حمل و نقل جدید در میبد پیدا شد .  راه ­های كاروان­رو­ی قدیم منسوخ و راه ­های ارتباطی جدیدی در همان مسیر یا در حوالی و مجاورت آن ساخته شد. یك راه از پشت دروازه­ ی دربگ (darbog) شروع شده از طریق  شورك و محمودآباد و شاه ­جهان­ آباد به اردكان و یزد می­ رفت . جز این میبد دو راه ماشین رو­ی دیگر هم داشت كه روستاهای غرب وجنوب میبد را پوشش می­داد یك ماشین معروف به "یواش تور" از مهرجرد حركت می­ كرد و از طریق ده ­آباد به حسن آباد و از آن ­جا بعد از عبور از بفرو و صدرآباد به اردكان می­ رفت. مسافرین میبد  ( مركز میبد) و"كوچك"(kučok) هم با اتوبوسی كه از دروازه ­ی جنوبی مزار فیروزآباد حركت     می­ كرد و از كوچه­ ی دراز حد فاصل فیروزآباد و "كوچك " به شمس­ آباد و از آن­جا پس از عبور از كنار بدرآباد به مهرآباد رفته و از راه ركن­ آباد وارد همان جاده­ ی ماشین روی اصلی  می­ شد كه به یزد می ­رفت . با این ترتیب تا قبل از احداث جاده­ ی سنتو سه جاده  با سه وسیله­ ی نقلیه كه در سه مسیر شمال و جنوب و غرب حركت می ­كرد همه روستاهای میبد را پوشش می­داد.

مهاجرپذیری : میبد تا دوره­ ی قارجاریه مهاجرپذیر بوده است و قومیت ­های مختلفی از نقاط گوناگون بخصوص از : كاشان، اصفهان، نایین و بافق و دیگر شهرستان‌‌های یزد به میبد مهاجرت كرده ­اند. اولین مهاجرینی كه تاریخ ازآن ­ها نام می­ برد خانواده­ ی آل مظفر بودند كه جد آن‌‌ها امیرغیاث­ الدین حاجی در زمان حمله­ ی مغول از خاف خراسان به میبد كوچ كرد. بعد از این مهاجرت فرزندانش پله ­ی ترقی را طی كرده تا جایی كه موفق به تشكیل حكومت شدند ( كتبی : 30 ) یكی از دلایل مهاجر پذیر بودن میبد در چند سده­ ی اخیر به جریان حمله­ ی افغان به ایران مربوط می ­شود كه در سر راه خود به اصفهان با میبدی­ ها درگیر شدند وآنان را قتل عام كردند . مثلاً در فیروزآباد بنا به روایت تاریخ شفاهی سه طایفه زندگی  می ­كردند كه فقط برخی از افراد طایفه كریم بیكی با مخفی شدن در راهرو­ی قنات­ ها جان سالم به در بردند . از دو طایفه دیگر جز یك نفر از طایفه جمالی كه در زمان حمله­ ی افغان­ ها در مكه بود  همه تقریباً كشته شدند كمی جمعیت بعد از این واقعه و فراهم بودن بازار كار زمینه­ ی مهاجرپذیری در میبد را مساعدتر كرد. عجیب است كه ترقی و تعالی مهاجرین اسكان یافته در میبد به آل مظفر ختم نشد هرخانواده­ ی مهاجر دیگری هم كه طی قرون بعد وارد میبد شد مدارج ترقی را طی كرد. البته نه به دلیل نبوغ بلکه بیشتر به دلیل فراهم آمدن زمینه ­هایی که با اندکی دوراندیشی و بیشتر از آن بی انصافی هرفردی را می‌تواند ثروتمند کند. مثلا سردسته ­ی یكی از این خانواده ­ها كه در اوایل دوره­ ی قاجار به میبد آمدند بنا به اظهار یكی از معمرین وابسته به آن‌‌ها فقط چهار قفیز [1] زمین با یك دختر داشت كه زمین و دختر را به   برادرزاده­ اش داد  این برادر زاده با آنكه عمر زیادی نكرد هنگام مرگ بیش از صد قفیز زمین و دویست سهم آب و ده ها باغ از خود باقی گذاشت. بیشتر طوایف مطرح  و سرشناس میبد در اوایل دوره­ ی  قاجاریه از راه­ های دور و نزدیك به میبد مهاجرت كردند. و بعضاً مصدر امور خیر یا تحولات فرهنگی و ا­قتصادی زیادی شدند .

میبد مهاجر پذیری اجباری هم داشته است . در زمان رضا شاه چندین خانوار از طوایف كرد كلباغی از سنندج به میبد تبعید شدند و در روستاهای مختلف میبد اسكان داده شدند و تا مدتی مخارج آن‌‌ها نیز بر عهده­ ی مردم بود. به طوری كه برای تأمین هزینه­ ی آن‌‌ها آب میان می­ كردند . بعدها در اثر اعتراض مردم قرار شد برای تأمین مخارج خود كار كنند كه بیشتر در قنات ها مشغول به كارشدند. این عده تا پایان دوره ­ی رضاشاه در میبد بودند وحتی یك مورد ازدواج هم بین یكی  از آن‌‌ها با دختری از ده ­آباد صورت گرفت.

 

People would travel by animal even up to the age of 1956. But for the second half of 1950, there appeared some new vehicles for transportation. The old caravan roads were obsolete and new roads were constructed along the same or nearby directions.

Immigration: Meibod has been attractive for immigrants from old times. Meibod has been always the asylum of those who escaped dangers and would take refuge. The first famous immigrants in history of Meibod were the family of âl-e Mozzafar whose ancestors moved from Khorasan to Meibod. His children grow up and advanced somehow they could constitute a government.

There were some historical incidents that helped for admission of refugees in Meibod. For example the Afghan people faced with people in Meibod on their way to invade Isfahan. This was a massacre. There were only several who took refuge in the pass ways of channels (Kanât). In Qajar time, the rate of immigration increased substantially. There were different tribes from different locations who immigrated to Meibod. These people found their way to succeed economically and they were the founders of many socio-economic evolutions.

 [1] - qafiz واحد سطح ومعادل 900 متر . نك . گفتار مربوط به واحدهای اندازه گیری درهمین دفتر
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:چهارشنبه 5 اسفند 1394-07:37 ب.ظ

گفتار بیستم : حمل و نقل و مهاجرت

 حمل و نقل : تا دوره­ ی پهلوی اول دایره­ ی ارتباط مردم میبد بسیار محدود بود و منحصر به كسانی می­شد كه  در صدوركالاهای مازاد و ورود كالاهای مورد نیاز مردم دست داشتند و در معنی ناوگان حمل و نقل را تشكیل می­دادند. در این دوره حتی سفرهای زیارتی هم بسیار كم اتفاق می ­افتاد . به همین دلیل كسانی كه مثلاً به كربلا می­ رفتند به كربلایی و آنان كه به ­زیارت مشهد نایل می ­شدند لقب مشهدی می ­گرفتند. سفر حج  فقط متعلق به­ قشر بالایی جامعه و به ندرت اقشار متوسطی بود كه یا تاجرهای روستایی یا وابسته به همین ناوگان حمل و نقل بودند وكارشان رونق داشت و به اصطلاح كارچاق بودند .

وسائل حمل و نقل : هر نوع جابه ­جایی كالا و انسان عموماً  به ­وسیله­ی چهارپایانی مثل الاغ ، قاطر و مخصوصاً شتر انجام  می ­شد. شتر درحمل كالاهای پرحجم و عمده به نقاط دور دست نقش مؤثری داشت.  به­ همین دلیل شترداری شغل پر درآمدی بود و درچند روستای مشهور آن روز میبد مثل : محمودآباد، بیده، فیروزآباد، حسن­ آباد  بفرو و یخدان شترداری از مشاغل عمده­ ی محسوب می­ شد. به­ طوری كه حتی بزرگون آن‌‌ها هم شتردار بودند. هر قطار شتر كه مركب از هفت شتر بود یك ساربان داشت و افرادی كه یك یا دو شتر داشتند خود با آن كار می ­كردند.  شتر در واقع سالی هشت ماه و بیشتر در زمستان باركشی می­كرد. بهار فصل به چرا بردن و چاق كردن شترها بود، تا در طول هشت ماه بعد قادر به كار باشند. در بهار چند ساربان شترها را به بیابان می­بردند. از ماه ­اسفند تا مهرماه دربیابان می­ ما ندند. منظور از بیابان دشت هایكویری مجاور میبد و ندوشن تا كپه­ ی ابرقو و حوزه ­ای با وسعت  ده تا بیست فرسخ بود كه پوشش گیاهی آن برای خوراك شتر بسیار مناسب بود. شتردر طول بهار با چرا در فضای باز و پوشیده از گیاهان مورد علاقه ­اش چاق می­شد و بقیه­ ی سال با استفاده از این چربی ذخیره كمبود مواد خوراكی خود را جبران  می­كرد .

شیوه­ ی حمل و نقل : چارواداران حتی برای سفرهای نزدیك مثل شهر یزد هم تنها   نمی ­رفتند و همیشه گروهی حركت می ­كردند. فقط نوع كالایی كه می ­بردند ممكن بود متفاوت باشد. بعضاً به جای كالا مسافر می­بردند. برای مسافرت خانوادگی با شتر از پالكی استفاده می­ شد. پالكی را با طناب در دو طرف بدن  شتر می ­بستند و زن ها و بچه ها را  سبك سنگین در آن می­ نشاندند. وسیله ­ی نقلیه­ ی درون شهری هم الاغ ­های كوچك بندری معروف به تكلی (takali) و مادیون و اسب بود. "دراصطبل اشخاص سرشناس دو الاغ وجود داشت. الاغ پالانی و الاغ تكلی" تكل نوعی پالان ظریف با رویه­ ی  قالی بافت  بود كه با گل میخ و حلقه­ های كوچك تزیین شده بود و ركاب هم داشت. این نوع تكل را روی الاغ بندری كه جثه ­ای كوچك داشت و تیز رو بود می­ گذاشتند. از الاغ پالانی كه از نژاد بومی و درشت هیكل بود  برای باربری و سواری بین شهری استفاده می ­شد.   کاروان ها اول اذان صبح از میبد حركت می ­كردند دركاروانسرای شمسی توقف داشتند . ظهر از شمسی حركت كرده شب به الی ­آباد ( علی آباد) می رسیدند  . تا نیم شب در آن جا استراحت كرده و نیمه شب حركت  می­ كردند. بقیه­ ی مسیر را یك سره تا یزد می­ رفتند. باری كه می ­بردند كاه و"كُلِ كروزه"kol-e-koruza)  = غوزه­ ی پنبه ) بود كه به مصرف خوراك شتر مازاری ­ها می­ رسید. از یزد نیز "هر"(har) ( كنجاله ) و ارزاق و مسافر  می ­آوردند. مسافرانی كه پول كرایه نداشتند، پیاده دنبال آن‌‌ها حركت می ­كردند . یكی از مسافران آن روز در خاطرات خود می­ نویسد : "كاروان میبدی ­ها تازه داشت حركت می ­كرد، صف طولانی الاغ­ها  عظمت كاروان را دو برابر كرده بود، من پولی برای سوارشدن برالاغ نداشتم ، پس پیاده در عقب قافله به راه افتادم  به عبارتی دویدم. زیرا الاغ به­هنگام حركت اگر تنها باشد كند ولی اگر با تعدادی الاغ همراه باشد تند می­رود. بنابراین افراد پیاده مجبورند سریع قدم بردارند. بعد از پیمودن چهار فرسخ جایی در بیابان روی خاك ­های نرم خوابیدیم  بعد از دو ساعت حركت كردیم و صبح به میبد رسیدیم ". ( صادقی :252 ) درآن زمان (سال 1310 ش . )  كرایه­ ی الاغ برای رفتن به شهر چهار ریال بوده است ( همان : 243 )  افراد متشخص سوار مادیون می ­شدند. یك نوكر سوار اسب در جلو و یك نوكر هم سوار قاطر در پشت سر آن‌‌ها حركت  می ­كرد. این گروه حتی در جا به­ جایی­ های داخلی هم با همین هیئت حركت می­كردند .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:سه شنبه 27 مرداد 1394-05:23 ب.ظ

دنباله چکیده ی دفتر چهارم بخش پایانی آجر پزی

سوخت کوره های دستی هیزم  بود و 10 تا 15 روز می سوخت  اما سوخت کوره قمی نفت کوره است كه چون فشاری است 12 ساعت می سوزانند .

قالب : قالب آجر مربع شكل و معمولاً  اندازه آن 20× 20 بود و كف داشت .  گل آجر را نیز خیلی باید لگد می كردند و به اصطلاح تو سر هم می زدند تا خوب ورز داده شود . افزون براین پنجه كش می كردند كه سنگ یا پاره آجری در آن نباشد . برای شروع کار قالب را اول در خاكستر می زدند كه گل به آن نچسبد و خشت به راحتی از  قالب بیرون  بیاید . بعد ازمالیدن هم كمی خاكستر روی آن می پاشید ند كه زودتر خشك شود .

انواع آجر

1- آجر فرشی  که برای فرش کردن کف اتاق مورد استفاده قرار می گرفت.  این آجر نازك بود و پس از مالیدن با تخته ای به نام تیر روی آن را صاف  می كردند

2- آجر اومال (owmâl) برای زیرزمین و جو و كریك(korik)  که حوضچه ی تقسیم آب قنات بود به كار می رفت ، این آجر چون موقع مالیدن دست در آب می زدند و روی آن صاف می كردند اثر پنجه ی  دست روی آن بود ،

3- آجر انباری كه بزرگ تر و كلفت تر از آجر فرشی  بود ، برای حوض و آب انبار به كارمی رفت .

4- آجر نیمه : که برای تهیه ی آن  وقتی هنوز درقالب بود با تیغه ی مخصوص از وسط نصف می كردند  بعد در كوره می گذاشتند

The brick was in cubic mould of 20 in 20 which were robed on the floor. After being dried, the workers would set them in the kiln. In the manual kilns, the raw bricks were set around in a circular form inside the covered cavity up till the ceiling or even over the ceiling.

The fuel : there was a channel like the channel beneath the hot water reservoir of a public bath which was provided for firing and heating the water called 'tun'. The fuel for a manual kiln was bushes of desert. The fireman would push the bushes forward beneath the hot water reservoir by a two headed iron rod. The raw brick would get soft and fragile at the cause of heating and if the fire did not get to some bricks they would pour down or stick to each other. So the artisan would put a stable fire continuously for a period of 10-15 days. The fuel used in a qomi kilns was kerosene or Mâzut. There was a tunnel beeath the main well the cavity of which would reach to 16 meters. On the walls of the cavity, there was an iron bar. The fuel would pass trough a pipe which passed the tunnel. When the fuel was fired, the flame was blown by an electric fan. By such a method, the fire would get everywhere through the whole kiln. The period of time was 24 hours for heating in these kilns. Today pressured type kilns are replacing the old kilns.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:چهارشنبه 6 خرداد 1394-10:14 ب.ظ

معرفی دفتر ششم چهل گفتار

چهل گفتار در مردم شناسی میبد

دفتر ششم

آیین­ های گذر و نظام خویشاوندی

ناشر : نشر هم­ پا

تعداد صفحات : 386

قیمت : 180000 ریال

ششمین دفتر از مجموعة هشت دفتر در مردم شناسی میبد که هم زمان با شروع نمایشگاه کتاب به بازار نشر راه یافت در چهار گفتار با موضوعات زیر  تدوین یافته است

دفتر ششم

گفتار بیست و نهم : تولد                                           

گفتار سی ­ام : ازدواج وطلاق                                      

گفتار سی و یکم : نظام خویشاوندی و تبارشناسی مردم میبد گفتار سی و دوم : مرگ و شهادت

انسان در طول زندگی مراحلی را می­ گذراند که زندگی او پس از طی آن مرحله رنگی دیگر به خود می­ گیرد عبور از چنین مرحله­ ای گذر نام دارد . مهمترین مراحل گذر تولد ، بلوغ ، ازدواج ، طلاق ، مرگ و شهادت است . برای پسران یک مرحله­ ی گذر دیگر ختنه است . برای ختنه و بلوغ در میبد آیین­ های خاصی وجود ندارد . طلاق نیز هرچند نقش بسیار مؤثری در زندگی مردم دارد ولی چون عمل مذمومی است بی­ هیچ مراسمی جامه­ ی عمل می­ پوشد . اما مراحل دیگر ( تولد ، ازدواج ، مرگ و شهادت ) روندی قابل تأمل دارد که  موضوع دفتر ششم است .  

در بحث ازدواج و نظام خویشاوندی بخشی به ترسیم و توضیح شجره نامة 25 خاندان نمونة میبد با بیش از 500 خانوار  اختصاص یافته است که  بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی و تاریخی میبد را نشان می­ دهد . در مبحث شهادت نیز چند نمونه از سنگ تاریخ و وصیت نامة شهدای میبد مورد بررسی قرار گرفته است
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:سه شنبه 5 خرداد 1394-10:47 ب.ظ

چکیده ی چهل گفتار در مردم شناسی میبد ( دفتر 4 )غربال بندی- آجر پزی

غربال بندی : برای ساخت غربال پوست میش را درسطح صافی روی زمین یا پشت بام پهن می كنند  و اطراف پوست را میخ می كوبند و مدتی به همین حال باقی می گذارند تا پوست كاملا خشك شود . سپس بارنده وتیغك مخصوصی پشم روی پوست را می تراشند و پوست را گردا گرد به صورت رشته ای می برند و آن را "گرونه " (goruna) (گلوله ) می كنند و درآب می اندازند ، تا كاملا نرم و ملایم شود . بعد آن را می تابند و با میخ  به دور " آم " (âmm) (دایره چوبی یا اسكلت اصلی غربال ) غربال می كوبند و به صورت رشته های عمودی و افقی به هم می بافند . غربال ا نواع مختلف با كاربردهای متفاوت دارد . كه هم وسیله ی كار بوجار ( برای جداكردن كاه ازگندم ) و آسیابان ( برای پاك كردن گندم ) وهم از وسایل خانگی برای بیختن آرد است . غربال بند ها ابزار موسیقی مثل طبل و"اربونه" (arabuna) ( دف) و تنبك را هم با همین تكنیك پوست كشی می كنند . با این تفاوت كه آن ها را كه از چوب یا ورق حلب تهیه  می شود ، روی زمین می گذارند و پوست را روی آم می اندازند و به كمك یك نفر دیگر آن را می كشند تا صاف و محكم شود سپس آن را با چسب مخصوصی می چسبا نند .

- آجرپزی : برای پختن آجر به روش سنتی از كوره استفاده می شد . درمیبد دو نوع كوره رواج داشت

1- كوره دستی  : گودالی شبیه  تنوره آب انبار به قطرهفت متر بود كه هیچ اندودی نداشت . فقط هرجا كه دیواره ی آن هنگام حفر ریزش كرده بود با خشت آن را بازسازی كرده بودند . این گودال در سطح زمین پوشش گنبدی از خشت خام  داشت و در زیر آن كانالی حفرشده بود كه حرارت ازطریق آن به كوره منتقل می شد . این كانال را از سنگ آهك پر می كردند ، و روی آن را مخروطی از خشت می چیدند و هر دو متر یك سوراخ برای هواكش می گذاشتند . چون هر آجر چندسانت با دیگری فاصله داشت ، درزها و شكاف های زیادی را ایجاد می كرد . اگر به همین حال باقی می گذاشتند ، موجب به هدر رفتن حرارت كوره می شد . لذا باید روی آن را كاهگل می كردند تا حرارت بیرون نزند ، ولی اگر می خواستند با كاهگل این درزها و شكاف ها را بپوشانند  چون هفت متر قطر دهانه ی كوره بود ممكن بود سنگین  شده فرو بریزد . برای  پیش گیری از این حادثه "هلم"(halm)   گاو و گوسفند و خاكه ( خرده ) نجاری را با نفت كوره مخلوط كرده ماده ای به نام "پوكه"می ساختند و این فضاهای خالی را با آن می پوشاندند . سپس كوره را روشن        می كردند . در اثرحرارت سنگ ها و خشت ها می پخت و سنگ ها تبدیل به آهك و خشت ها تبدیل به آجر می شد . ظرفیت این كوره برحسب وسعت از بیست تا سی هزار آجر بود .

2-كوره قمی : از چندچاه به عمق 4تا 6 متر شكل می گرفت . یكی به عنوان مادرچاه در وسط قرار داشت و بقیه درشعاع  4تا 5 متری اطراف آن حفر شده بود كه از زیر با تونلی به هم راه داشتند مادرچاه در زیر زمین برجك مانند بود كه بعضی برآن سقف می زدند .  دراین كوره ها هم مثل كوره ی دستی در قسمت پایین كه درجه ی حرارت بیشتر بود ، برای تعدیل درجه ی حرارت و پیش گیری از ذوب شدن آجر دور مادرچاه سنگ می چیدند و فقط در وسط یك فضای  80 سانتی متری را خالی می گذاشتند و راهی از بین سنگ ها به چاه ها ی دیگر می دادند كه آتش بالا بكشد . سنگ های مزبور تبدیل به آهك یا گچ می شد . البته هنگام آجرچینی به فواصل معین بین آجرها فضاهایی به عنوان دودكش یا " موری" (muri) باقی می گذاشتند . تعداد موری حداقل به 30 می رسید آتش در موری ها دور می زد و دود آن از هوا كش  بیرون می آمد .

Coarse sieve making: a coarse sieve is a tool to separate wheat seeds from straw and hay. A kind of coarse sieve was used for sifting flour. For the fabrication of a coarse sieve, the skin leather of ewe was stretched on a flat ground or on the roof and the artisan would nail it down on the ground and he would leave it to be dried. Then the artisan would shave the skin by a blade, cut the leather roundly, make it like a strip, form it like a ball and would hold it in water in order to have the leather is softened. He would spin it and nail it around a round circular mould called ‘âmm’ which is the frame of the coarse sieve. Then the strings are woven vertically and horizontally. A coarse sieve maker was an expert in making some kind of musical instruments like drums and tambourine ‘arabuna’ as well. He would make a kind of orchestral drum called ‘tonbak’ for which the same know how and process has been used. That, the case, in order to have it completely flat and strong, the skin leather was stretched on the frame by the assistance of a second person. The leather would cover on the frame. Then the artisan would add a special adhesive around the frame.

Brick Burning: for burning bricks in traditional ways and methods, the artisan would use kilns which were in two different kinds in Meibod.

1- Manual Kilns: there was a cavity like the water pool of water storage with a diameter of 7 meters which was not plastered. Over the cavity, usually a dome was built by mud bricks under which a canal was provided for the transfer of heat to the kiln. The channel was filled with lime stone. Workers would put mud bricks on it in a conic form. There were hole provided for exhaustion of the smoke in a distance of two meters one from the other. In order to avoid to go away the heat, a mixture was made by cow and sheep shit, charcoal powder and carpentry retails and some kerosene oil called ’puka’. The puka was a cement to fill up the cleavages and seams that were around and in between the bricks. Then the kiln was fired. By heating, the bricks were burnt and the mile stone were changed to lime. The mud raw bricks were also changed to brunt bricks. The capacity of a kiln depended to the expansion of the job which was at the minimum 20-30 thousand bricks.

2- qomi kiln: the kiln was formed by several wells in depth of 4-6 meters. The main well or the mother well was in the middle and the rest were around in a radius of 4-5 meters. All the wells were dug out some how that all were connected to each other by an underground tunnel. The mother (main) well was like a tower under the ground for which some people would construct a ceiling over. When putting the raw bricks in kiln, some space was provided in a fixed interval in between the bricks the exhaust of the smoke which was called ‘muri’. The number or muris would reach to at least 30. The fire would run through the muris and the smoke would rise and exit from the exhaust
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 20 فروردین 1394-04:19 ب.ظ

چکیده ی چهل گفتار در مردم شناسی میبد ( دفتر 4 ) ترازودوزی

12- ترازودوزی : مواد اولیه آن سیفال گندم بود . ترازو دوز اول سیفال را با آب نم وسپس لگد می كرد ، تا سیفال له شده و هوای بین آن خالی شود كه قابل كلاف كردن باشد . سپس به مقدار گنجایش دست سیفال را بر می داشت و دو تا سه دور به هم می تاباند  . بعد با سوزنی كه شبیه سوزن جوا لدوزی ولی  نازك تر از آن  بود و نخ سه لایه پنبه ای آن ها را به هم می دوخت . قبل از اینكه دوختن یك قبضه تمام شود ، قبضه دیگری را درا نتهای قبضه اول قرار می داد و سر آن را له می كرد تا كاملاً درهم فرو رود و زیر لایه ی  قبلی قرار گیرد . با این ترتیب لایه ها به هم متصل می شد  .  برای دوختن ترازو اول از كف كفه شروع می كرد بعد بدنه یا "راسه ی" آن را می دوخت . برای دوختن راسه یا دیواره ی ترازو ، سرسیفال ردیف آخر را قبل ازاینكه تمام شود ، كمی عمودی نگه می داشت و سیفال زیر آن می كرد و دور می چرخید . دراین مرحله كوك ها را با فاصله می دوخت  .  برای دیواره ی  ترازو 15 تا20 دور باید  این عمل تكرار می شد تا بلندی آن به حد مطلوب برسد . قطر دهانه وارتفاع بدنه سر ترازو ( كفه ای كه جنس در آن می ریزند )  بزرگتراز كون ترازو (كفه ای كه سنگ وزنه در آن می گذارند ) است و معمولاً 2من گندم ظرفیت دارد . بعد از پایان سیفال دوزی كفه ها ، روكشی از تیماج  برای آن می دوخت . برای این منظور از تیماجی كه  با پوست انار رنگ كرده بودند ( نك.تیماج دردباغی) استفاده می شد . برای تیماج دوزی اول تیماج را خیس می كرد و ترازو را دمر می انداخت و تیماج را به پشت كفه و دیواره ی آن  می كشید و دور تا دور آن را چند درفش فرو  می كرد كه تیماج ثابت بماند . بعد اضافه ها ی آن را می برید و یك دور در راستای درفش هایی كه فروكرده بود  می دوخت . تا بتواند درفش ها را بیرون بیاورد . برای دوختن از درفشی كه نوك آن مثل قلاب برگشته بود استفاده می كرد . به این ترتیب كه قلاب را در تیماج فرو می برد و نخ را به نوك  آن می انداخت و  می كشید تا از طرف دیگر بیرون آید . به هر درفش كه می رسید ، آن را بیرون می آورد و به جای آن كوك می زد . سپس دو دور دیگر با فاصله  قطر یك دو ربالی  می دوخت  . داخل كفه را هم به همین ترتیب می دوخت . با این تفاوت كه اندازه ی تیماج داخل كفه را بزرگ تر می گرفت  تا از بیرون روی لایه زیر و پشت كفه را بگیرد و لبه ی ترازو را هم بپوشا ند . درآخر ازته ، بدون اینكه نخ را پاره كند چند ردیف دیگر می دوخت . در مرحله ی آخر كفه ها را با حلقه و طناب  به چوب میزان وصل می كرد  . این ترازو شاهین نداشت . هنگام وزن كردن ترازو را با دو دست  بلند می كردند و دست ها را تا نزدیك سینه بالا  می آوردند . وقتی دو كفه مقابل هم می ایستاد  وزن صحیح را نشان می داد . این ترازو از وسایل خانه محسوب می شد . لذا یكی از اقلام جهیز یه ی دختر بود . دشتبان ها نیز برای وزن كردن خرمن از نوع بزرگتر آن استفاده  می كردند .

 

Sewing a Scale: the main material to make a scale for weighing things was the wheat straw. The worker who sews the scales, at first would wet the wheat hay with water and then he would tread on or trample the wet hay in order to smash the hay in straw and take away the space between the straw. He would then form it into a skein or hank. Then he would fill up the space with the wheat stems and straw and twist it three times. He would sew the scale by a big size needle for sack making but rather a smaller. Before finishing the sewing of a scale, he would put another handle at the end of the first. He would smash the end so that the two go in each other and stand beneath the previous layer. In this way, all layers were joined together. Starting the job, the tailor would start from the bottom. Then he would add the body rows and sew them. For sewing the body row (fillets), he would keep the head of the last stems before the end somehow vertical and put it beneath them and twist it around. He would sew the stings with a wide distance. The tailor would repeat sewing for 15 to 29 times. The tailor would stretch the length to a desired size. After finishing the straw sewing of each pan of a scale, he would sew a piece of leather covering the pans. In the final stage, he would connect the pans to the side of the scale. The scale did not have a pointer. When weighing something, you had to hold the scale at level of your two hands or at the level of your chest. When the two pans would stay at the same level, you could see the weight. A scale was a part of household appliance. So it was an item of dowry for a girl when marrying.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:یکشنبه 19 بهمن 1393-05:11 ب.ظ

چکیده ی چهل گفتار در مردم شناسی میبد ( دفتر 4 ) 11- مسگری

 

11- مسگری :  برای ساخت ظروف مسی ورق مسی كه دركارخانه فشرده و پرس  می شد اول آن را با چكش نازك و آماده ی  استفاده می كردند . برای این كار چند نفر دور ورق می نشستند و دسته جمعی آن قدر به آن چكش می زدند ، تا نازكی آن به حد مطلوب برسد . مسگران دیگر این ورق ها را ازآن ها می خریدند و یك بار دیگر به اصطلاح "آتیش كاری "می كردند ؛ یعنی چكش می زدند   و ورق را نازك تر می كردند و با آن انواع ظروف را می ساختند . ظروفی كه می ساختند بعضی مثل تاس حمام یك تیكه بود . كماشدون یا”غلف “  (γelef) تا10 كیلویی آن را یك پارچه می ساختند به این ترتیب كه اول چكش می زدند ، و به شكل دوری( بشقاب ) در   می آوردند ، سپس روی سندان می گذاشتند ، وگود كرده تبدیل به كماجدان می كردند . ا ما كماجدان بزرگ یك پارچه نبود بدنه وكف آن را جداگانه می ساختند ، بعد آن دو را به هم جوش می دادند . بعضی ظروف مثل آفتابه 13 قطعه بودكه باید به هم جوش می دادند . برای جوش دادن از لحیم خاصی كه خودشان می ساختند ،  استفاده  می كردند  .

شیوه ی تهیه لحیم : لحیم را با روی و برنج خا لص می ساختند . روی خا لص  از  باطری ها ی فرسوده یا با ذوب كردن ظروف قدیمی و برنج خا لص مثل زنگ های شتری به دست می آوردند . ماده ی مذاب آن ها را مخلوط كرده در قالب می ریختند . این ماده حالت شیشه ای پیدا می كرد سپس آن را با چكش درهاون مخصوص می كوبیدند  . بعد با ا لك  می بیختند كه كاملاً نرم  شود  .

جوش كاری : برای جوش كاری لبه ی دو قطعه را دندانه دار می كردند كه به هم قفل شود. سپس پودر لحیم را در محلی كه می خواستند ، جوش بدهند ،              می پاشیدند و روی آن یك ماده ی  معدنی شبیه نشاسته به نام  "تنه كار"  ) (tanakâr  می ریختند و دركوره كه با دم و زغال غیچ كار می كرد  می گذاشتند . دركوره جوش ها آب می شد و همه جا را می گرفت . دوباره با چكش صاف می كردند و می سابیدند . این بهترین جوشكاری بود . درجوشكاری آفتابه هم كه از قطعات متعدد ساخته می شد ، فقط  برای جوش دادن بدنه اش كه دو تیكه بود از همین روش استفاده می كردند . ولی دستگیره و لوله نیازی به دندانه كاری نداشت . 

سفیدكاری  : ظروف مسی را بعد از ساخت سفید می كردند  به كسی كه مس را سفید می كرد " سفیدگر" یا".قلعی گر" (qaleygar) می گفتند . ظروفی مثل كاسه تمام سطوح داخلی وخارجی آن سفید می شد ؛ ولی دیگ وكماجدان و ظروف پخت و پز فقط سطح داخلی آن را سفید می كردند . بعضی ظروف مثل آفتابه فقط سطح خارجی آن سفید می شد .  ظروفی راكه مصارف خوراكی وپخت وپز داشت  حداقل سالی یك بار باید سفید می كردند ، موادلازم  برای سفیدكاری قلع و نشادر بود . نشادر را لای پنبه می كردند و به ظرف می مالیدند . نشادر ظرف را باحرارت خود داغ می كرد . وقتی دود از آن بلند می شد  زمان مالیدن قلع بود . ورق قلع را با دست روی ظرف می مالیدند و با پنبه به همه جای ظرف می كشیدند . قلع با حرارتی كه نشادر ایجاد كرده بود  ذوب می شد . با این حال برای این كه همه جای ظرف یك رنگ بشود ، ظرف را گرم  می كردند  ، بعد در آب می زدند ، سپس كمی خاكستر به آن می مالیدند كه برق بیفتد . بعد با كهنه ی تمیز خشك می كردند . برای سفید كردن ظروف كهنه و مصرف شده باید قبل از سفیدكاری "مس مالی"  كنند  تا    چربی های آن كاملاً پاك شود . برای این كار مقداری شن در ظرف می ریختند و یك قطعه تیماج روی آن  می انداختند . سپس در داخل ظرف روی تیماج می ایستادند و با چرخاندن كمر وچرخش نیم دایره ای پا ظرف را می سابیدند . این كاررا آن قدر ادامه می دادند ، تا ظرف مثل مرحله ی نوساز قرمز می شد بعد آن را سفید می كردند  .

 

11-cupper works: for fabrication of cupper appliance which was fabricated by pressing the metal sheet, at first the worker would make the plate thin and flat in order to be prepared and sent under the pressing. For this purpose, several workers would seat around the plate and hammer it as much to be thin enough and suitable for the purpose. Some other cupper smiths would buy the semi- fabricated plates and would fire and hammer it again. So the plate would become thin and then he would manufacture household appliance. Some of the fabricated appliance were made out of one piece of metal like the water bowl used in bathroom. Stew pans (skillets) or “komâšdun’ or ‘Yelef” were made out of also one piece plate. So that workers would hammer it first and would make it like a dish or ‘dowry’. Then they would put the dish on anvil and would deepen it to take the shape of  a stew-pan (or skillet). But a big stew pan was not made out of one piece. But rather the workers would make the body and the bottom separately. Then they would solder the two piece together. Some appliance were made  of even 13 pieces which were soldered one to each other. For welding, the cupper workers would use a special solder which they would make it themselves. 

The method of solder preparation: the solder was actually an alloy of zinc and pure brass. They would reuse the zinc which was incorporated in old used battries. Or they would aquire the metal by boiling old pots and appliance. The brass was also acquired by melting the camel bells. The melted alloy of the two metals was poured in a mould. The substance was in the shape of a crystal. Then the workers would strike it in a mortar and they would sift it with a fine hair sieve.

Welding: in order to join and weld two pieces of a metal, the edge of each piece was toothed and serrated in order to lock the two piece to each other. The welding powder was put on the spot of welding. They would use another substance which was called ‘tanakâr’ and would put the welded piece in an oven in which charcoals and ‘γič’ which was dried wild desert bushes were burned. The welding  melted down when fired in oven and it would cover everywhere. Then they would hammer it. In order to get flat and then it was pulverized. This was the best quality welding. In welding ewer, which was made of several pieces of cupper, the welding was used only for the main body which was made out of two pieces. But there was no need for the handle and the pipe to be serrated.

Whitening: the cupper appliances were whitened after fabrication. The main materials for whitening the cupper were tin and ammonium chloride (sol ammoniac). The ammonium chloride was put on a piece of cotton and someone would rob the metal by that piece of cotton. The ammonium chloride would intensify the temperature of the metal. When the smoke of ammonium chloride was emitted, tin layer was robed on the surface and the robbing by cotton would expand and spread the layer. The tin was melted down by the intensified temperature that was made by ammonium chloride. Anyhow, in order to have the tin layer cover everywhere on the surface and give a harmonized color, the metal pot was warmed and then put in cold water. Then some ash was put on the surface and a worker would rob the surface for shinning the tin. Then the surface was dried by a piece of cloth. For whitening of old used metal appliance, the cupper smith had to cover the appliance by robbing the cupper on the surface and cleaning the fat. So some sand was put on the metal pot, then a piece of leather was used to rob the surface and pulverize the metal pot by turning in a semi-circle turning and move of a worker, he would pulverize the metal so much and would continue the job so that the cupper look shinny as a new metal and then they would whiten the pot.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:چهارشنبه 21 آبان 1393-08:01 ب.ظ

چکیده ی چهل گفتار در مردم شناسی میبد ( دفتر 4 )

 

9- خراطی : ابزار كار عمده­ی خراط به شرح زیر است :

1- 9- مته : ازا نواع  شماره های  5 ، 10 ،12و15 برای سوراخ كردن  وسایلی كه    می سازند كاربرد دارد   مته ها همه خشكه و از جنس فولاد است و اگر زمین بخورد ، می شكند . آهنگران این مته ها را از سوهان های كهنه و ازكار افتاده    می سازند . و آب دیده می كنند كه برنده و مقاوم باشد .    

2- 9- كارگاه : دستگاهی است كه از دو قطعه چوب كشویی ساخته شده و شامل اجزاء زیراست :

1- 2- 9- تخته كار گاه : تخته صافی است ، به عرض  50 سانتیمتر كه روی آن سوراخ های متعددی در فاصله یك سانتیمتری وجود دارد .

 2- 2- 9- روئونه (rowouna) : چوب باریك بلندی شبیه خط كش و متحرك است . طول دستگاه 20/1 و پهنای آن  20 سانتی متراست و دارای دو پایه است كه یكی    ثابت و دیگری متحرك است  . در سر هر پایه میله ی نوك تیز مثلثی شكل به نام  مرغك نصب شده است كه  قطعه ی ساخته شده را بین آن دو قرار داده و به ا ندازه ی  آن تنظیم و سپس با قرار دادن میخ درسوراخ خط كش پایه متحرك را ثابت می كنند تا قطعه به همان حال روی دستگاه تثبیت شود .  این وسیله بیشتر هنگام كاركردن با مته یا برای رنگ آمیزی و تراش مورد استفاده قرار می گیرد .

 3- 2- 9- پیشگاه : تخته خط كش مانند مكعب مستطیل است كه كاربردزیادی دارد  زیرا خراط در بسیاری از موارد باید هم زمان با چهار دست و پا كار كند . درچنین مواردی "پیشگاه "را به قطعه ی درحال ساخت تكیه می دهد و پاروی آن می گذارد در واقع هم نقش محافظ پا را دارد و هم تكیه گاهی است  برای دست ، در نگه داشتن ابزاری كه برای تراش و رنگ آمیزی و نظایر آن به كار می برد .

مواداولیه خراط چوب بید و نی است ، وی از رنگ های خودساخته برای رنگ آمیزی و تزیین دست ساخت های خود استفاده می كند . ماده ی اصلی رنگ درخراطی اشترك  است . كه برای آماده سازی آن اول یك روز اشترك را درآب می خیسانند ، بعد10 دقیقه روی آتش حرارت می دهند ، تا ذوب و تبدیل به شیره شود . سپس هررنگ كه می خواهند به آن اضافه می كنند ، مثلا برای رنگ سیاه دوده ی ساج ( تابه نان پزی ) به آن می افزایند ، وبرای اخرایی گِلِ سرخ یا اخرا به آن اضا فه می كنند .

10- حلاجی : یكی دیگر از تولیدات صنعتی میبد نخ است كه زنان با چرخ های دستی می رشتند كمتر خانه ای بود كه یك یا دو نفر ریسنده نداشته باشد حتی بافته های پنبه ای (زیلو و كرباس) صادرات عمده ی میبد را تشكیل می داد ، بیشتر پنبه ی مورد نیاز ریسندگی از تولیدات داخلی تأمین می شد . كه كیفیت آن بهتر از پنبه ی  وارداتی بود . برای حلاجی باید دو مرحله طی می شد

1-10- كروزه چینی : چون در مرحله ی كروزه رونی یا برداشت محصول پنبه آن را با غوزه از بوته جدا می كردند ، برای حلاجی مجبور بودند وش آن را با دست از غوزه جدا كنند كه به این عمل "كروزه چینی" می گفتند و یكی از سرگرمی های مطلوب برای دورهم نشینی وگپ زدن بود ، اگر صاحب آن یا یك نفر در این جمع قصه گو یا طنزپردازخوبی بود كه میبد از این دست آدم ها فراوان داشت . برای بچه ها نیز فرصت خوبی بودكه بنشینند و ساعاتی مجذوب شیرین كلامی بزرگترها شوند

2-10- دونه بری (duna bori) : یعنی جداكردن پنبه دانه از پنبه یا محلوج كردن وش كه یك حرفه ی مستقل بود و ابزاری به نام "چخ دونه بری" (čax- e – dunabori) داشت  شیوه ی كار با چرخ بدین گونه بود كه "دونه بر" دو زانو در مقابل چرخ می نشست . و وش را لای دو تیر قرار می داد و دستگیره ی چرخ را می چرخاند وش بین دو تیرچرخ كه تقریباً مماس با یكدیگر بود قرار می گرفت و چون فاصله ی دو تیر برای عبور پنبه دانه كافی نبود پنبه دانه از وش جدا شده به مقابل "دونه بر" می افتاد . محلوج آن نیز از بین دو تیر عبوركرده  به طرف دیگر چرخ بیرون می رفت .

3-10- پنبه كاركنی : ابزاركار پنبه زن كمان حلاجی و"چك " (čak) یا مشته بود ، پنبه زن روی زمین می نشست  زانوی چپ خود را عمود بر زمین قرار می داد ، و دست چپ را در دستگیره ی كمان می برد و دست دیگر را از بازو روی زانو می گذاشت وكمان را به گونه ای كه "رود" یا زه  آن به طرف دست راستش باشد نگه می داشت .  سپس رود را مماس با محلوج می گرفت و با مشته به رود می زد ، برای تبدیل محلوج به پنبه حد اقل باید 10 مشته بزند . كمتر از این بزند نا قص است و پنبه كیفیت خوبی نخواهد داشت . دهمین مشته را تك ضربی می زنند و پنبه را كنار می گذارند . هر دو سه كیلویی كه زدند ، آن را " نلته " (nalta) می كنند .  "نلته "گلوله های تخم مرغ شكلی است كه برای سهولت حمل و نقل می پیچند . برای پیچیدن آن میله دوكی شكل چوبی  در اندازه و شبیه وردنه در دست راست می گیرند و با دست چپ پنبه را دور آن می پیچند  قطر هر"نلته " حدود ده سانتی متراست . مشته ی حلاجی 3كیلو وزن دارد و هرچه سنگین تربا شد ، پنبه ی بیشتر ی می تواند بزند. حلاج معمولاً هنگام كار باید سنگی زیر پا بگذارد كه تعادلش را حفظ كند ؛ یا اگر مشته روی پایش خورد ، آسیب كمتری بر آن وارد شود ، گرچه از دهه ی چهل میبد دارای كارخانه ی  پنبه پاك كنی بود ، ولی حداقل تا نزدیك به یك دهه بعد از تأسیس كارخانه هنوز حلاج ها ترجیح می دادند ، با دست كروزه بچینند و برای تهیه ی محلوج از چرخ "دونه بری" استفاده كنند  زیرا به تجربه دریافته بودند كه با دستگاه  برقی پوست  غوزه  و پنبه دانه با محلوج  مخلوط و پنبه ی آن خراب می شود . یاد گرفتن حلاجی كاربسیاردشواری بود و به تمرین زیادی نیاز دا شت . نوآموز باید مدت ها تمرین می كرد ،  تا رگ آرنج را كه روی زا نو قرار می گرفت ، به          اصطلاح خواب رود ( رگ خشك شود نه اینكه از كار بیفتد ، بلكه عادت كند) كه وقتی دركار مجبور می شود ،  مدت طولانی كمان را در دست نگه دارد ،  دستش  خواب نرود  . در مراحل اولیه هم دست خیلی درد  می گیرد و هم كسی كه وارد نباشد ، مشته راروی انگشت پا می زند  .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:یکشنبه 2 شهریور 1393-10:47 ب.ظ

چکیده ی دفتر چهارم "چهل گفتار در مردم شناسی میبد " (6) دنباله ی صابون پزی

برای پختن صابون پیه وتیزاب را در پاتیل  می ریزند و به نسبت هر یك من پیه یك پیت  آب شیرین به آن اضافه می كنند . محلول باید 18 ساعت بجوشانند ولی چون هرباركه به درجه جوش می رسد ،  سرریز می شود و ادامه ی كار مقدور نیست ، لذا عمل جوشاندن  را متوقف می كنند  و به اصطلاح "بچون"(bočun)  (دراصل به معنی آیش است ، ودراینجا یعنی به حال خود واگذاشتن تا هوا بخورد و سرد شود) می اندازند .  اجاق را خاموش می كنند  و روی پاتیل را می پوشانند ، و سه ساعت به همین حال باقی می گذارند ، تا سرد شود . در این فاصله" لا" یا به اصطلاح "لیتو"(litow) ته  نشین می كند كه آبكی و به رنگ زرد است . قبل از روشن كردن مجدد اجاق اول باید"لیتو"را تخلیه كنند . پس از این تخلیه دو باره آب شیرین با تیزاب در محلول می ریزند و اجاق را روشن می كنند. هربار سه ساعت وقت لازم است كه "لا "ته بكشد ( مواد زاید رسوب كند) وجرم ها ته نشین شود و سه  ساعت طول می كشد كه درجه به حد سرریز شدن برسد  . و این عمل خاموش و روشن كردن حد اقل سه تا چهار وگاهی 6 بار تكرار می شود. در مراحل آخركه صابون درحال رسیدن است ، ودیگر  "لیتو" ندارد   باید مرتب محلول را با آبگردان یا بیل به هم بزنند كه لك (lok) ( گلوله شدن ) نیفتد .

1-7- قالب ریزی : بعد از 18ساعت جوشاندن مایع صابون آماده قالب ریزی می شود  قالب در واقع كف همان كارگاه است كه سطح و دیوار آن را به ارتفاع 10تا15 سانتیمتر سیمان یا كاشی كرده اند و فضایی است كه درست در مقابل پاتیل قراردارد  لذا با كشیدن قامه پاتیل مایع صابون كف كارگاه راتا ارتفاعی كه برابر با قطر قالب صابون (  8 تا10سانتیمتر ) است می پوشاند

2-7- برش : پس ازگذشت یك شبانه روز مایع صابون كاملا سرد شده و می بندد به طوری كه  می توا نند روی آن راه بروند . لذا نخست با متر اندازه قالب ها ی مربع شكلی به ابعاد 40×40 را با زغال یا ماژیك خط كشی می كنند . سپس باكارد بزرگی آن ها را می برند و روز بعد آن ها را به پشت بام می برند و بار دیگر آن را به قطعات كوچك تر مستطیل شكل  به ابعاد  8 ×10 سانتیمتر یا 14 ×10 می برند و برای خشك شدن در معرض تابش آفتاب قرار می دهند

8- دباغی : در این صنعت پوست تبدیل به چرم و تیماج می شود . هرپوست برحسب مرغوبیت برای استفاده ی خاصی دباغی می كنند . مثلاً پوست گوسفند كه نرم و ملایم تر است برای كفش ، جلد قرآن ، كیف و پوست بز برای دوره (dowra) ( تعمیر پارگی گیوه) وكمرگیری گیوه ( نوار نازك چرمی كه برای استحكام به گیوه ی نو مخصوصاً گیوه شیرازی می دوختند) كفش و" نعلنگی" lengi)   (na (نعلین ) زنانه   دول (dul) (دلو) مقنی گری و امثال آن استفاده می شود .

شیوه ی تهیه تیماج : تیماج چرم دباغی شده ساده است كه به دو طریق تهیه  می شد یكی تیماج زاغی ( زاجی ) بود كه پوست را به مدت یك هفته شب ها درمخلوط زاج وآب نمك  می انداختند و صبح بیرون می آوردند و در طول روز در معرض هوا قرار  می دادند . بعد از طی این مرحله پوست با تیغه ی مخصوصی به نام "شبله "(šeble) می تراشیدند . نوع دوم "تیماج زردی"  بود كه  با همان روش پوست را به مدت یك هفته در مخلوط پودرپوست انار و نمك می انداختند .

چرم قرمز : برای تهیه ی چرم قرمز اول پوست گوسفند را به مدت یك هفته در پوست انار می گذاشتند  سپس  بیرون می آوردند  و به وسیله ی  "شبله "صاف كرده با فضله كبوتر و مازو و رناس (ریشه سابیده آن را) "ساغره چی" می كردند ؛ یعنی تركیب مزبور را مثل رنگ با دست به یك طرف پوست می مالیدند تا كاملاً جذب پوست و براق شود . این عمل نیزسه بار و در سه روز یك در میان تكرار می شد   . در مواردی كه مثل پوستین دوزی چرم به رنگ های مختلف مورد استفاده بود  با استفاده از موادگوناگون چرم رابه رنگ های مختلف رنگ آمیزی می كردند . مثلاً با مازو و چلغز ( čelγez) (فضله) كفتر رنگ قرمز سیر، با پوست انار رنگ زرد  با رناس قرمز روشن و با پوست گردو (منظورپوست سبزآن است ) رنگ طوسی به دست می آمد

 توله" یا سالامبو : كه روند تولید آن به شرح زیراست  :

1- آهك كردن :  پوست را روی زمین پهن می كنند ، و مقداری آهك آب شده روی قسمت داخلی وگوشت دار آن می ریزند و دو لایه پوست را  روی هم می اندازند .

2- پت كنی (pot kani) : روز بعد "پت" ( پشم یا مو) آن را كه بعد از آهك زدن به راحتی كنده  می شود  می كنند . پوست باقی مانده " توله" (tule) نام دارد

3- درآهك گذاشتن "توله": توله را درحوضچه های مخصوص به مدت یك هفته درآب آهك  می گذارند 

4- شستن توله :  بعد از یك هفته "توله" را از آب آهك بیرون می آورند و با آب    می شویند .  شستن آن كار بسیار سختی است ، زیرا باید با لگدكردن شستشو دهند . و باكارد زواید آن را  بتراشند . درپایان توله رابه نام سالامبو درجعبه های تخته سه لایی بسته بندی كرده به خارج صادر می كنند .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:جمعه 3 مرداد 1393-11:24 ب.ظ

چکیده ی دفتر چهارم "چهل گفتار درمردم شناسی میبد " (5)

6- نبات پزی . یكی دیگر از تولیدات كارگاه های قندسازی تهیه ی نبات بود كه برای پخت آن اول باید چاشنی نبات را می پختند  . چاشنی شیره  ای با غلظت زیادتر بود كه از شكر نرم یا به اصطلاح "گرد"می پختند . غلظت چاشنی نبات باید به حدی باشد  كه وقتی آن را با دو انگشت می گیرند  و انگشت ها را ازهم باز می كنند ، چاشنی به 7 تا 8 رشته نخ  شبیه نخ قرقره تقسیم شود كه نه بلند باشد و نه ملایم .

انواع نبات : نبات از لحاظ رنگ به دو نوع زرد و سفید تقسیم می شود. برای تهیه ی نبات سفید یا از شكر خوب می پزند كه نبات آن به خودی خود سفید است ، یا برای سفید شدن به آن جوهر قند می زنند ،  برای تهیه نبات نیاز به قالب نیست ، به همین دلیل نبات از لحاظ شكل هم متنوع  به نام های نبات پرده ،كاسه ی نبات وشاخ نبات  است .

نبات پرده وكاسه نبات : برای تهیه ی آن شیره ی نبات را در سینی های دیواره دار كه لبه ی آن 5 سانتیمتر بلندی و30 كیلو ظرفیت داشت می ریختند. بعد از سرد شدن روی آن پرده ای به قطر یك انگشت می بست كه زیر آن شیره و زیر شیره "نبات كاسه" بود ، بعد از سه روز پرده را سوراخ  می كردند ، شیره زیرآن بیرون  می آمد ، آن را به همین حال رها می كردند ، تاپرده كاملاً خشك شود، سپس پرده را از روی آن جمع می كردند و قسمت زیر آن كه كاسه نبات یا نبات معمولی بود .بیرون می آوردند ،  پرده نبات مرغوب ترین نوع نبات بود .

شاخ نبات : كه برای تهیه ی آن از پاتیل های كوچك استفاده می كردند . برای این منظور اول داخل پاتیل را با مقداری روغن ارده چرب می كردند ، و صدگرم خمیر دركف آن می ریختند و دور تا دورخمیر سیفال های (ساقه بوته گندم) گندم فرو می بردند ، سپس چاشنی نبات را در پاتیل می ریختند ، بلورهای نبات به   سیفال ها می چسبید و در قسمت رو نباتی شبیه شاخه ی درخت به نام" شاخ نبات" ساخته  می شد كه یكی از اقلام خوانچه عروس بود .

7- صابون پزی : مواد اولیه ی صابون سازی  پیه و استخوان است. استخوان را اول خردكرده درپاتیل جدا می پختند و روغن آن را می گرفتند و در پاتیل اصلی با پیه مخلوط می كردند. امروزه فقط از پیه و روغن فاسد صابون می پزند و از استخوان استفاده نمی كنند .روغن گوسفند نیز مناسب نیست زیرا پیه كه ماده ی اصلی صابون پزی است روغن را به خود نمی گیرد ؛ ا­لبته شهله و دنبه ی گوسفند قابل استفاده است . درصابون پزی سنتی تیزاب را خودشان تهیه می كردند  ، برای تهیه ی تیزاب ، از ماده ای به نام "كریو"(keryow) ( قلیا) استفاده می شد ، "كریو" ماده ی قلیایی بودكه در احمدآباد اردكان با سوزاندن بوته ی اشنان تهیه می شد. به شكل قلوه سنگ بود،كه آنرا كوبیده حبه می كردند ، و در بشكه ای می ریختند و با آهك مخلوط می كردند و به هم می زدند و دو روز به حال خود باقی می گذاشتند. املاح آن رسوب می كرد و آبی كه روی آن می ایستاد ، تیزاب بود ، آن را تخلیه می كردند و این بار مقداری آب شیرین روی آن می ریختند و به هم می زدند، پس از رسوب مجدد تیزاب آن را كه البته كیفیت مرحله ی اول را ندارد بر می داشتند و رسوبات آن كه"خرنه"(xarna) نام داشت و مثل گچ بود دور  می ریختند .  

 

Another product of the sugar workshops was “Nabât” for which the syrup was boiled at the first stage. The syrup was then in a higher density and viscosity made of a soft granular of the sugar powder. The viscosity of the syrup prepared for making sugar candy should be at a level that if we put fingers in the liquid and try to open the fingers, the syrup would tear out in 7-8 threads which are neither long nor short.

6-2: Different varieties of crystallized sugar candy (Nabât):

As far as the color is concerned, sugar candy is in two kinds of yellow and white. The white sugar candy is produced by boiling the sugar syrup by and mixing some sugar powder by which the produced sugar candy is naturally white. In order to have white sugar candy, workers would sometimes add some chemical additives to the sugar syrup. There is no need to pour the syrup in moulds. So the shape if formed naturally. The sugar candy produced is in different varieties of layer, bowl shaped and the branch shaped sugar candy.

6-3: Layer and bowl shaped sugar candy: in order to produce these two kinds, the sugar syrup is poured in trays with an edge of 5 cm. which have the capacity of 30 kilograms. When the syrup is cooled down, a layer of sugar candy is formed on the surface. A layer of one finger length would take form under which there is the sugar syrup in liquid and on the bottom the bowl shaped sugar candy would take form. After 3 days, the workers would make a hole on the surface layer, so the liquid syrup would exit. The sugar candy was then left as it was so the layer would dry out. Then, the surface layer was collected and the bottom layer which was a bowl shaped sugar candy was broken taken out. The surface layer of the sugar candy is the best quality “Nabât” or the sugar candy.

6-4: Branch Sugar Candy: for the time there were small cauldrons used for the branch sugar candy. For the purpose, first, some sesame oil was put on the bottom of the cauldron, then a paste was put at the bottom around which some stems of wheat were put. Then the syrup was poured in cauldron. The crystals were formed around the stems. On the surface of the syrup, a different kind of crystal would form which was used as an ornament of bride’s wedding napkin.

7-Soap Factory: the raw material for traditional soap factories were the bone and sheep suet fat. First, the bone was grinned and cooked in a cauldron separately. The fat of the bone was extracted, added and mixed to the suet fat in a different cauldron. Today soap is cooked out of oil and rotten suet fat which is the main material for soap cooking. But bone is not used in soap cooking anymore. Sheep oil is not suitable for cooking soap because the suet fat which is the main material does not absorb the oil. But a part of the suet fat called “šahla” which is the fat stuck to meat and the suet fat are suitable. In traditional factories, the nitric acid was produced locally. In order to produce nitric acid or “Tizâb” a material substance called “keryow” was used which is barilla alkali. The barilla alkali or Keryow is an alkaline substance which was produce by burning the bushes of “Eshnan” common soda plant in Ahmad Abad, a village nearby Ardakân. The ash of “Ešnân” was massed like a piece of stone which should be grinded in granular. The “Ešnân” granular powder was poured in barrel and it was mixed with lime and left aside for two days. The sediments were massed on the bottom. The water or the liquid on the sediments was the nitric acid. The nitric acid was evacuated and some water was added to it and mixed. Again some sediments gathered at the bottom. The acid was not in the first hand quality was used. The sediments like gypsum were called “Xarna” had no use and was taken away as rubbish.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:چهارشنبه 7 خرداد 1393-12:20 ب.ظ

چکیده ی چهل گفتار در مردم شناسی میبد (چكیده ی دفتر 4 )

 

6-كارگاه های قندسازی  : در روش های سنتی برای تهیه ی قند برحسب نیاز ومیزان تولید حداقل مقدار دولنگه ( گونی) شكر در ظرف های مسی بزرگی به نام "پاتیل " می ریختند و با هیزم یا چراغ كوره حرارت می دادند  و حداقل سه ساعت می جوشاند ند ، تا زهم آن برود ، چون وقتی  جوش می آمد ، مقدارزیادی كف روی آن جمع می شد ، كه برای پیش گیری از سرریز شدن هر باركه به این مرحله       می رسید. مقداری آب در آن می ریختند ، كف ها  می بست ، وحالت لجن به خود می گرفت كه آن را جمع آوری  می كردند و چند سفیده ی تخم مرغ به محلول شكر می زدند ، تا جرم و آشغال موجود در شكر را به خود جذب كند ، این عمل تا    مرحله ی نهایی چند بار تكرار می شد  سپس شیره  را از صافی عبور می دادند ، تا كاملاً صاف شود . و مجدداً آن را در پاتیل می ریختند و به آن جوهر قند می زدند ، تا زردی شكر برطرف  وقند آن سفید شود . با این حال قند بی جوهر مرغوب تر وكیلویی دو تومان گران تر بود

1-6- قالب ریزی قند : برای ریختن شیره در قالب اول آن را میخ می كردند یعنی یك میخ را با پارچه ای  می پیچیدند  و در سر قالب كه سوراخ بود ، فرو می بردند كه وقتی چاشنی در آن می ریزند ، چون هنوز گرم بود و به ا صطلاح نبسته بود ، از آن   طرف بیرون نیاید .  بعدها استفاده از"چوئوش" (čowouš) رایج شد  این وسیله یك چهارچوب مشبك بود كه یك صفحه ی میخ كوبی شده در زیر آن با فاصله ی طول یك قالب قرار داشت به طوری كه هر میخ در مقابل هر شبكه و درمركز آن قرار      می گرفت  وقتی قالب ها را در شبكه چوئوش به گونه ای كه سر آن رو به پا یین باشد قرار می دادند ، میخ وارد سوراخ موجود در نوك قالب شده و راه خروج شیره از قالب را می گرفت ، در هوای زمستان 2تا5/2 و در تابستان5 تا 6 ساعت طول می كشید ، تا شیره در قالب سرد شود ، در این حال برای این كه شیره های اضافی از قند خارج سازند یك "چپی " (čapi) كه در واقع نوعی سینی سبدباف ( كه ازتركه اناریا درخت بید می بافتند ) بود داخل پاتیل با قطر كمتر می گذاشتند كه زیر آن خالی بماند ، بعد میخ قالب ها را می كشیدند  و قالب ها را به گونه ای كه سرآن ها به پایین بود ، در داخل پاتیل روی "چپی" كنار هم می چیدند  شیره ی اضافه  به تدریج از سوراخ نوك قالب بیرون آمده در پاتیل می ریخت . روز بعد با بیرون آمدن شیره از نوك قالب حد اقل نصف قند سفید می شد ،  برای گرفتن بقیه ی شیره ی اضافی قند كه حالا همه در نوك قند جمع شده بود ، قند را از قالب بیرون می آوردند ، و آن را كرباس پیچ  می كردند . كرباس به تدریج شیره ها را جذب می كرد و قند  كاملا سفید      می شد .  شیره هایی كه درپاتیل ریخته بود ، اگر بی جوهر بود  مجدداً  می جوشاندند  وآن را تبدیل به قند  می كردند . و این عمل چند بار تكرار می شد( یعنی شیره ای كه باز از قند همین شیره بیرون می آمد دوباره تبدیل به قند می شد) تا وقتی كه شیره كاملا زرد شده و   قا بلیت قند شدن خود را از دست بدهد . در مرحله ی آخر از آن نبات یا آب نبات تهیه می كردند . امروزه قا لب ها را در دستگاه برقی به نام  " سرا ندر پوش" كه صفحه ای گرد و متحرك است قرار می دهند كه با چرخش و نیروی گریز از مركز شیره ی قند را می كشد .

6-Sugar Factory Workshops: In traditional methods in supply of sugar was according to the need and the quantity of production. At least two bales of sugar were put in copper pots called “pâtil”. Workers would heat it the sugar melted in water by wood, bushes or they would put it on ovens at least for three hours, so that the unpleasant taste disappear. When the liquid reached the boiling degree, there would appear so much foam on the surface. They would pour some water on the liquid so the syrup not to overlap the pot. The foam would change to a muddy shape. They would collect the frozen foam and take it out. They would add the white portion of eggs to the liquid so that to absorb the extra germs. They would repeat this for several times. Then the liquid was filtered to get pure syrup. They would put it again in the pot and would add a chemical compound so that the yellow color disappear and get the white color. But anyway people would prefer a white sugar without the chemical additives and it was at least two Toomans per kilo more expensive in the market.

6.1-Moulding the sugar: In order to pour the syrup in conic moulds, the workers would put a nail at the head of cone mould. That is they would put a nail along with a piece of tissue to keep the hole at the head of the cone mould. If the hole was not fastened, the syrup was poured down when put in the mould. By fastening the hole, it would not pour down while it was still liquid. Later, the usage of “čowouš” was used. This was an instrument like a mosaic metal surface with nails on the surface. When the moulds were held on the surface each nail would enter the hole of one mould. Each nail was situated exactly where the mould was put. When the casts were laid down on the surface, each nail would enter the hole of the mould and that would fasten it. In a winter temperature, it would take 2- 2.5 hours and in the summer for at least 5-6 hours for the syrup to cool down and solidify as sugar. In order to take out the extra syrup from the of the moulds, the workers would use a “čapi” which was actually like a woven basket tray (woven stems of pomegranate or willow tree) were held in the pot ‘pâtil’ with a less diameter, so that a space would remain beneath . Then the workers would take out the nails from the moulds and would put the moulds somehow that the head were toward the down in the pot ‘pâtil’ on the ‘čapi’ side by side. The extra syrup would pour down gradually from the holes on the top of each mould and would pour down in the pot. The day after, by the syrup coming out of the moulds, the sugar was semi-whitened. In order to take the rest of the extra syrup out of the moulds, workers would put the sugar in pieces of a special canvas tissue or ‘Karbâs’ and fastened it. The tissue would absorb the syrup gradually. The sugar was now white completely. The syrup which poured down in the pot, if they had not added that chemical substance for whitening, they would boil it again in order to be poured in moulds as cone sugar. They would repeat the action several times ( that is the liquid coming out of each mould was put in the moulds again and again up till the time the liquid would change the color to yellow and then it was not possible to put in moulds for making sugar any more

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 14 فروردین 1393-12:45 ب.ظ

دنباله ی چکیده ی دفتر چهارم

4- مازاری : در مازاری یك سنگ خوابیده ( افقی) و دیگری عمود برآن نصب می شود  كه با محوری به حیوان می بندند ، و موادی را كه می خواهند ، به پودرتبدیل كنند ، اعم از برگ حنا ، رناس یاحتی سنگ گچ  زیرسنگ می ریزند ، كه باچرخش سنگ توسط حیوان تبدیل به پودر می شود. درمیبد دو نوع مازاری وجود داشت ،  گچ سابی كه سنگ گچ و رناس كوبی كه برگ رناس را تبدیل به پودر می كرد

5- عصاری : این صنعت نیز با دو شیوه كاركرد از دانه های روغنی شیره یا روغن    می گرفت

الف- نوعی خوراكی به نام ارده ازكنجد می گرفتند ، ساختار اصلی دستگاه ارده كشی نیز مثل آسیاب  و مازاری بود ، دراین دستگاه شتر سنگ را به چرخش وا می داشت . ماده ی خام ارده كنجد است ، كه پس از جدا كردن پوست و بودادن آن در دول عصاری که روی سنگ قرارداشت می ریختند ، محور سنگ راكه عمودی بود به وسیله ی  چوب دیگری كه به طور افقی به آن بسته بودند به نواری پارچه ای كه به شانه ی شتر می افتاد ، وبا دو زنجیر درطرفین بدن حیوان به وسیله ی دیگری می بستند، وشتر با چشمان بسته ( برای اینكه شتر دچارسرگیجه نشود چشمانش رابا چشم بنده مخصوص می بستند ) حول محورسنگ می چرخید  ، باحركت شتر سنگ می چرخید ، و"دول" (dul ) پر ازكنجد كه روی آن بود می چرخید و تكان  می خورد ، كنجد داخل آن از طریق ناودانكی كه در زیر"دول "قراداشت به حفره ی سنگ هدایت     می شد  و ازآنجا به زیرسنگ  می رفت ، و تبدیل به ارده می شد

ب- روغنگری : دركارگاه روغنگری اول با آسیاب مخصوصی دانه های روغنی را دو نیمه می كردند ،  این  آسیاب ساختاری  شبیه آسیاب آبی داشت ، با این تفاوت كه نیروی محركه ی آن انسانی بود ، چرخی  شبیه چرخ چاه در اندازه ی كوچك تر با 8 پره داشت كه برای چرخاندن آن یك نفر روی سكویی كه مثل صندلی در مقابل چرخ قرارداشت  می نشست ، و دوپا را بالا می آورد ، و روی میله هایی كه حد فاصل پره ها قرارداشت ، می گذاشت ، با یك پا میله ی اول و با پای دیگر میله بعدی چرخ را پایین می آورد ، با تكرار این عمل و هر دفعه با تعویض جای پا با سرعت چرخ را به حركت در می آورد ، نیروی چرخش از طریق محور افقی  با دوچرخ دنده چوبی به محورسنگ  منتقل می شد  و د ا نه را خرد می كرد . برای تهیه ی روغن ازاین دانه ها آن را در ظرف دیگری به نام جوغن (juγan) می ریختند جوغن  ظرف مخروطی شكل چوبی  شبیه لیوان بود  كه قطر دهانه ی آن یك تا5/1متر و ارتفاع آن نیز حدود یك ونیم متر بود  جنس بدنه آن از چوب زردآلو بود كه الوارگونه بریده ولبه های آن را یكی از پشت و یكی از رو برش داده و دو به دو روی هم جفت كرده و با تسمه نوار فلزی محكم به هم بسته بودند . دركف جوغن نیز ظرف چوبی توخالی دیگری در اندازه ی یك پیت كوچك تعبیه شده بود كه  از"گرنجه"(gerenja) ( محل اتصال شاخه به تنه كه محكم ترین قسمت تنه است) تنه ی درخت ساخته شده بود تا استحكام بیشتری داشته باشد.  درداخل جوغن  تیر چوبی  قطوری به درازای دو متر قرار داشت كه یك سر آن دارای برجستگی مكعب شكل و سر دیگر آن باریك بود ؛ سر مكعب شكل تیر در داخل محفظه ی كاسه مانند جوغن و سر باریك آن به چوب  دیگری به نام دكل الصاق شده بود ، دكل نیز به دو چوبی شبیه نردبان به نام "بربنده" (barbanda) كه در طرفین بدن گاو بسته شده بود متصل بود . جوغن را تا نیمه ی بیشتر از دانه های روغنی پر می كردند ؛ مقداری آب نمك و پوسته ی پنبه دانه را به آن می افزودند دو چشم گاو را مثل شتر و به همان دلیل با چشم بندهای مخصوص می بستند  و آن را وادار به حركت حول محور جوغن می كردند ، روی تخته ی بربنده كه در پشت گاو قرار داشت  چند وزنه سنگین قرار می دادند كه موجب می شد ، دگل به طرف پایین كشیده شده بر تیر داخل جوغن فشار وارد آورد و در نهایت این فشار به دانه های روغنی داخل جوغن منتقل شده روغن آن بیرون می آمد و در فضای كاسه مانند ته جوغن جمع می شد كه در پایان كار تخلیه می كردند

 

4-Powdering Industry or “Mâzâri”: in Mâzâries a stone layer is laid down horizontally and there is second one in a position vertical to the first. The two are rolled around by animal force. The two stones grind the materials that are used in powder like Hanna leaves, madder leaves  or even gypsum stone which are put under the rolling wheels so that by rolling the stones by the animal grind the material in powder. There were two different kinds of Mâzâris in Meibod. One for milling gypsum and the other for madder leaves.

 

5- Extraction industry (Assâri): the industry in two different style would extract oil or a milky liquid out of oil seeds.

5.1- There is a oil extract out of sesame seeds called “Ardah” for which the mill was similar to the other mills and mâzâris. In the factory, a camel would run the stone mill. The raw material for “Ardah” is sesame seeds which is first grilled, cleaned, sliced and finally put in pots called “dul”s which were fastened and located on the mill stone. The stones were one horizontal and the other in vertical position. The first is laid down on the ground. One end of the vertical sector is tied to it and the other end is fastened by a ribbon called “ barbanda”. A “Barbanda is a strip of tissue in width of 20 cm and the length of 30-40  cm. fastened on the shoulder of the camel. The ‘Barbanda’ is fastened to the horizontal axis on two side of the body of the animal. Then the eyes of the animal are covered by a special cover or lid, (so that the camel does not get dizzy when turning around the mill) and the camel was forced to turn around the vertical axis of the stone. By the movements of the camel, the stone was run and the ‘dul’ which was full of sesame seeds was fastened  to the axis and was shaken  and by which some seed would pour down  gradually trough a drainage  pipe led beneath the stone . The extract called “Ardah” would come out the mill and would pour down in a pot to be emptied later.

5.2- An Oil Extraction Workshop: At first the oil seeds were broken to two halves. The mill was systematically similar to a water mill with such a difference that the power used there was the man power. There was a wheel similar to the mill wheel with 8 paddles. In order to run the mill, a person would sit on a platform in front of the wheel. He would bring his feet up and would push the rods of each paddle by force. He would move the wheel by his first foot on the paddle and the second foot on the next. He would repeat the action and by changing his feet, he would run the wheel around. His power is transferred to the axis of the stone through the horizontal axis with the two wooden teeth wheel and he would smash the seeds. In order to prepare the oil that was poured in a pot called ‘juγan’ on which there was a conic shaped wooden pot, similar to a glass and the opening of which was in a diameter of 1-1.5 meter and the height of same. The wood used was from body of an apricot tree which was cut in lumbers.  The hedge of each lumber was cut from the front. The other was from back side and arranged, joined and fastened together with metal belts. At the bottom of the ‘juyan’, there was another hollow wooden pot in the size of a small tin which was made out of a part of tree where a stem is branched out and which is usually the stiff part of the wood. This selection was made to have more stiffness. In the ‘juγan’, there was a strong wood stick in about two meters, on head of which there was a cubic shape and the other was narrow. The cubic shape head was held in the wooden pot ‘juγan’, and the narrow head was joined to a raft. The raft was joined to two other wood sticks like a ladder named “barbanda” fastened on both sides to a cow. The ‘juγan’ was semi-filled by oil seeds. Some salty water and layers of cotton seed were added. The eyes of the cow were again covered by a similar eye cover like of the camel for the same reason. The cow was forced to move round the ‘juγan’ axis. On the wood held on the back of the cow, a few weights were also put in order to pull down the rafts and put the pressure on the stick held inside the juγan. The pressure would come on the oil seeds finally which are smashed. The oil extract would come out and pour down to the bottom of the juγan and is evacuated at the end of the job.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3